2019-02-07

Projektowanie 3d a techniczna odsłona firm

Projektowanie 3d! Co należy wiedzieć o zarządzaniu technicznych przedsiębiorstwem?


Zakład pracy produkcji figur betonowych specjalizuje się w wytwarzaniu figur różnego rodzaju: wazonów, fontann, kolumn, popiersi i lamp ozdobnych. O wielkościach od kilku centymetrów do ponad 3 metrów. Proces produkcji począwszy na odlewaniu formy, poprzez obróbkę i malowanie kończy się na pakowaniu gotowego wyrobu na palety, bądź bezpośrednio na pojazd do transportu. Proces rozpoczyna się od wytworzenia masy składającej się z białego cementu portlandzkiego (CEM I) 52,5N, żwiru grubości 0.8mm, piasku 0.2mm i wody w odpowiednich proporcjach - profesjonalne zakłady ukierunkowane na tą branżę decydują się również na projektowanie 3d http://3dream.pl/projektowanie-cad/. Po wymieszaniu się masy betonowej, następuje zalanie formy danej figury na wibratorze – urządzeniu do zagęszczania masy w celu wyparcia pęcherzyków powietrza. Czas wibracji zależy od wielkości i rodzaju formy, jak i kształtu figury. Nie może być za krótki, aby nie powstała duża ilość pęcherzyków powietrza. Zbyt długie wibrowanie doprowadzi do wytrącenia się mleczka cementowego na wierzchu i osadzenia kruszywa na dnie formy. Wpływa to osłabiająco na wytrzymałość betonu. Tworzą się też tak zwane „zacieki” wpływające na czas obróbki figury jak i na jej jakość. Warto wtedy zdecydować się na projektowanie 3d. Po odparowaniu wody z formy, jest ona rozkręcana i oczyszczana wstępnie z zamków pozostałych po łączeniu części form. Rozkręcanie następuje przy użyciu wkrętarki i odkręceniu śrub z nakrętkami motylkowymi. Następnie zostaje odstawiona w celu całkowitego wyschnięcia. W kolejnym etapie produkcji wyrób jest poddawany dokładnej obróbce. Całkowitym oczyszczeniu i wygładzeniu zamków, wypełnianiu ubytków, pęcherzyków powietrza i fazowaniu podstawy w celu nie wykruszania się podczas przesuwania, ustawiania figury. Ubytki wypełnia się mieszaniną takiego samego cementu, z którego jest odlana figura i dodatkiem gładzi szpachlowej. Malowanie wyrobu odbywa się po wyschnięciu figury po obróbce, co wpływa także na projektowanie 3d w firmie.


Aktualna rola pracownika w procesie produkcji wygląda następująco. Pracownik rozpoczyna od wsypania 10 wiader o pojemności 12l kruszywa do betoniarki (rysunek 8), w tym 5 wiader piasku i 5 wiader żwiru. Pobiera je z dwóch tak zwanych boksów wykonanych z płyt, które znajdują się na zewnątrz. Oddalone są od miejsca urabiania masy o 6m. Następnie jest dodawana woda i cement. Po zalaniu formy i wyłączeniu maszyny wibrującej pracownik ściąga formę suwnico – wyciągarką i ustawia ją na miejscu, na które jest skierowany nadmuch ciepłego powietrza (w okresie grzewczym) w celu szybszego procesu wiązania masy. Mniejsze formy, nieprzekraczające zazwyczaj masy do 20kg każdy z pracowników ściąga ręcznie, zajmuje to dużo mniej czasu niż przy wykorzystaniu suwnico – wyciągarki. Figury w formach po wyschnięciu są przewracane i rozbierane na paletach. Mniejsze zaś na stołach do tego przeznaczonych. Pracownik sam podejmuje decyzje o miejscu rozbiórki, tak by było dla samego pracownika bezpieczne i wygodne, jeżeli chodzi o projektowanie 3d Transport z miejsca rozbiórki do otwartego magazynu na zewnątrz odbywa się wózkiem paletowym.


Do miejsca obróbki figury są transportowane na paletach wózkiem paletowym, albo mniejszym wózkiem platformowym. Przy figurach wąskich i wysokich używany jest wózek dwukołowy, dzięki czemu jeden pracownik jest w stanie przetransportować figurę. Następnie są wrzucane na stół roboczy, cięższe i większe obrabiane są bezpośrednio na palecie. Na stanowisku malarskim praca wygląda w podobny sposób, jak na stanowisku obróbki. Duże figury malowane są na paletach, zaś małe są wrzucane na mały stół obrotowy. Potem figury trafiają do magazynu, jeżeli chodzi o projektowanie 3d.


Warunki i potrzeby pracowników podzielimy ze względu na stanowisko pracy, ponieważ w każdym z tych miejsc warunki pracy nie co się różnią, a co za tym idzie potrzeby pracowników są różne i indywidualne dla każdego. Na stanowisku odlewania potrzebą pracowników jest zautomatyzowany proces dostarczania kruszywa do betoniarki. Ręczne noszenie wiader do betoniarki dla pracownika jest męczące, szczególne w sezonie dużej sprzedaży, gdy dziennie zalewa się od 8 do 10 betoniarek. Pracownicy na stanowisku obróbki wymagają odciągu stanowiskowego. Wiele osób lubi w tym aspekcie projektowanie 3d. W momencie szlifowania, które jest krótkotrwałym procesem normy zapylenia są przekroczone, gdy szlifowanie nie występuję warunki pracy mieszczą się w normach. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zastosowanie dwóch odciągów pyłu. Drugą potrzebą jest wózek stołowy, lub wózek paletowy z podnośnikiem, który jest w stanie podnieść ciężar do 100kg na wysokość 80cm. W celu włożenia figury na stół roboczy, bez konieczności wykonywania wysiłku fizycznego pracownika. Stanowisko malarskie wymaga podnośnika pneumatycznego lub hydraulicznego, z obrotowym stołem roboczym który będzie w stanie podnieść ciężar do 100kg na wysokość 90cm.


Jedną z podstawowych zasad prawa pracy jest prawo pracownika do bezpiecznych warunków pracy. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nawet przy rygorystycznym przestrzeganiu przepisów i zasad bhp nie można wykluczyć prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków, dlatego tak ważna jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania każdej pracy. Na każdym stanowisku pracy, podczas wykonywania pracy istnieją zagrożenia wypadkowe i pracodawca obowiązany jest przed podjęciem zatrudnienia skierować kandydata na pracownika na wstępne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Warto wtedy również wskazać projektowanie 3d. Przed podjęciem pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, instruktażu stanowiskowego i poinformować o ryzyku zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Nie ma stanowiska, żeby podczas wykonywania pracy nie wystąpiły zagrożenia wypadkowe które dzielimy na czynniki niebezpieczne i uciążliwe.


Największym zagrożeniem i występującym prawie na całej powierzchni hali, poprzez szlifowanie figur jest pył. Pyłem są cząstki ciała stałego o różnej wielkości i różnego pochodzenia, które przez pewien czas pozostają w zawieszeniu w gazie. Z chemicznego punktu widzenia pył jest układem dwufazowym, zwanym powszechnie aerozolem, który stanowi zawiesinę cząstek stałych, ciekłych lub stałych i ciekłych w fazie gazowej o pomijalnej prędkości opadania. Potocznie pyłem są wszelkie substancje zanieczyszczające powietrze. Są to zwykle pozostałości procesu spalania, ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale. Należą one do podstawowych czynników szkodliwych występujących w budowlanym środowisku pracy. Szkodliwe działanie pyłów na organizm pracownika może być przyczyną wielu chorób, w tym pylicy płuc i nowotworów. Do budowlanego środowiska pracy pyły dostają się również wraz z zanieczyszczonym powietrzem atmosferycznym. Powstawanie pyłów jest nieodłącznie związane z budowlanymi procesami produkcyjnymi. Szczególnie dużo powstaje ich podczas spalania paliw stałych i przy produkcji materiałów budowlanych (cementu, wapna, gipsu, krzemionki) i eksploatacji obiektów z wbudowanym azbestem oraz przy prowadzeniu robót budowlanych: ziemnych, betonowych, montażowych, instalacyjnych, wykończeniowych, rozbiórkowych, wyburzeniowych czy też modernizacyjnych. Wtedy warto jest postawić na modelowanie 3d. Pył występujący na hali produkcyjnej zaliczamy do klasy M. Klasa M odnosi się do pyłów mineralnych, które powstają podczas obróbki materiałów budowlanych. Klasyfikują się tu pyły o wartościach granicznych >0,1 mg/m3, czyli pyły bardzo groźne dla zdrowia.


Szkodliwe oddziaływanie pyłu przemysłowego na organizm człowieka zależy od: rodzaju wdychanego pyłu i jego składu chemicznego, stężenia pyłu w powietrzu, czasu narażenia pracownika, rozdrobnienia cząstek pyłu, struktury krystalicznej, rozpuszczalności pyłu w strukturach ustrojowych, wysiłku fizycznego podczas wykonywanej pracy, właściwości osobniczych narażonego oraz czynników zewnętrznych, temperatury, wilgotności. Wtedy warto również rozważyć aspekt jakim jest projektowanie 3d.


W związku z czym ważny jest monitoring zapylenia w zakładach, gdzie występuje ten szkodliwy czynnik. Częstotliwość przeprowadzanych badań zależy od stopnia zagrożenia, czyli sytuacji w której mamy do czynienia z przekroczeniami oraz krotnościami wykazanych wartości. Naturalnie same pomiary nie wystarczą by pozbyć się problemu zapylenia. Służą one jako wyznacznik działań jakie pracodawca zobowiązany jest podjąć w celu ochrony zdrowia pracowników. Modernizacja, działania o charakterze remontowym podejmowane w celu zlikwidowania zużycia moralnego środków produkcji, polegające na poszerzeniu zakresu typowych prac remontowych o roboty, które zmierzają do udoskonalenia wciąż użytkowanych obiektów majątku, zwiększając jednocześnie dotychczasową moc produkcyjną. Modernizacja często jest związana z przebudową stosowanych maszyn i urządzeń, wydziałów produkcyjnych, a nawet całych przedsiębiorstw. Ekonomiczny sens modernizacji polega na wydatkowaniu nakładów kapitału i pracy na zachowanie i podniesienie wartości użytkowych wykorzystywanych czynników wytwórczych (środków produkcji), procesów technologicznych, produkowanych wyrobów lub metod organizacji wytwarzania, jeżeli chodzi o projektowanie 3d.


Zautomatyzowanie procesu dostarczania kruszywa do betoniarki można wykonać dzięki przenośnikowi śrubowemu. Przenośnik śrubowy (zwany też ślimakowym lub żmijką) – urządzenie do przemieszczania materiałów sypkich za pomocą śruby obracającej się wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie. Przenośniki śrubowe stosuje się jako urządzenie odbierające materiał spod różnego rodzaju zbiorników i silosów, służą również do dozowana produktu w procesach technologicznych. Dzięki zamkniętej budowie materiał transportowany może być odizolowany od otoczenia.

Zobacz także