2019-02-07

Spadki w Zielonej Górze a podstawa opodatkowania

Spadki Zielona Góra! Jak kształtuje się opodatkowanie pod względem prawnym?


Podstawą opodatkowania tym podatkiem jest wartość przedmiotu umowy. Dla umów sprzedaży bądź zamiany nieruchomości, użytkowania wieczystego, rzeczy ruchomych, od umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego stawka to 2%. Dla umów sprzedaży albo odstąpienia praw majątkowych innych aniżeli powyższe, dla umowy odpłatnego użytkowania, także nieprawidłowego, odpłatnej służebności stawka to 1%. Dla ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności istniejących, licząc od sumy zabezpieczonej wierzytelności, stawka to 0,1%. Stawka podatku może wynieść 20% tylko w sytuacji, gdy podatek nie został zapłacony, zaś w czasie kontroli podatkowej okaże się, iż taka umowa została zawarta albo podatnik się na nią powoła. Pamiętajmy o tym stawiając na spadki Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/spadki/. Termin na opłacenie podatku to 14 dni od dnia dokonania czynności albo uprawomocnienia się wyroku sądowego. Podatnik musi samodzielnie składać deklarację opodatkowania oraz odprowadzić podatek do urzędu, chyba iż umowa zawierana była u notariusza. 


Podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, zatrudnienia, świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za pracę, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia, podlegających przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o autostradach płatnych, jeżeli chodzi o spadki Zielona Góra. W przypadku podatku od spadków i darowizn podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów, ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli zaś przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą, do ustalenia wartości przyjmuje się stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się do podstawy wymiaru mówiąc o spadkach w Zielonej Górze. Jeśli spadkobierca i zapisobierca lub obdarowany został obciążony obowiązkiem wykonania polecenia lub zapisu, wartość obciążenia z tego tytułu stanowi ciężar spadku lub darowizny, o ile polecenie zostało wykonane.


Przy czym do długów i ciężarów zalicza się również koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy, jeżeli nie zostały pokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy, łącznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadają zwyczajom przyjętym w danym środowisku, jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone w innej formie, oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku oraz inne obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących spadków. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wyłącza się z podstawy opodatkowania wartość nakładów dokonanych na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia. Miejmy to na uwadze decydując się na spadki Zielona Góra. Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych - w wysokości tych wkładów. Z kolei wartość jednostek uczestnictwa przyjmuje się w wysokości ustalonej przez fundusz inwestycyjny, zgodnie z przepisami ustawy o funduszach inwestycyjnych.


Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do spadki Zielona Góra. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 9637 zł - dla osób należących do I grupy podatkowej,7276 zł - dla osób należących do II grupy podatkowej, 4902 zł - dla osób należących do III grupy podatkowej. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, przy czym za rodziców uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych; do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństw o rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; do grupy III - innych nabywców oraz spadki Zielona Góra. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. W kwestii przedmiotu opodatkowania należy rozpatrzeć aspekt faktycznego przedmiotu oraz warunku położenia terytorialnego, a mianowicie w zakresie przedmiotu opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych, umowy darowizny, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki nakierowanej na spadki Zielona Góra. Opłata targowa, mogąca odgrywać istotną rolę w pobudzaniu lokalnej aktywności gospodarczej oraz w porządkowaniu ruchu targowiskowego, jest pobierana od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Regulowana jest ona przez ustawę o podatkach i opłatach lokalnych. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności pobieranych za korzystanie z urządzeń targowych i za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko. Konsekwencją takiego rozwiązania jest to, że osoba dokonująca sprzedaży na targowisku jest bezwzględnie obowiązana uiścić opłatę targową. Górną granicę opłaty targowej określa się ustawowo, natomiast szczegółowa jej konstrukcja jest regulowana przez radę gminy, która na podstawie uchwały powinna ustalić dzienną stawkę, zasady jej ustalania i poboru, jeżeli chodzi o spadki Zielona Góra.


Zwolnienia od opłaty targowej przyjęte ustawowo obejmują podatników podatku od nieruchomości w związku z nieruchomościami położonymi na targowisku. Opłata targowa została uregulowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, a zatem obowiązek jej uiszczania powstaje z mocy prawa. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Zatem fakt prowadzenia sprzedaży jest zdarzeniem, które powoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej opłacie, co oznacza, że nie może ona być pobierana w formie abonamentu płatnego z góry, ponieważ prowadziłoby to poboru podatku przed powstaniem obowiązku podatkowego. Targowiskami zaś są wszelkie miejsca, w których jest prowadzony handel, z tym, że opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub częściach budynków, z wyjątkiem targowisk pod dachem oraz hal używanych do targów, aukcji i wystaw.

Zobacz także