Analiza finansowa

Kod szkolenia: 
K01

Korzyści

Nabycie przez uczestników umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach makro- i mikroekonomicznych.

Z uwagi na coraz bardziej powszechne zjawisko kreatywnej księgowości oraz występowanie licznych tzw. pułapek bilansowych, mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek przedsiębiorstwa, jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny firm będą analizy ich operacyjnych i pozaoperacyjnych przepływów pieniężnych.

Szkolenie oferuje m.in. nabycie umiejętności czytania przepływów pieniężnych firmy bezpośrednio z jej sprawozdań finansowych (bez względu na dostępność rachunku przepływów pieniężnych) oraz odczytywanie sygnałów ostrzegawczych zakresie przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań, w tym kredytowych.

Szkolenie zawiera bardzo dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być praktycznie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach.

Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie swego rodzaju dialogu.

Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętności:

 • przeprowadzania samodzielnej analizy – zgodnie z wypracowaną na szkoleniu metodologią
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych w aspekcie sprzedaży i ryzyka transakcji.

Program

I. Rola i dostępność informacji księgowej, finansowej i pozafinansowej niezbędnej przy ocenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

 1. Zdarzenia gospodarcze na gruncie znowelizowanej Ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa, w tym podatkowych i ich wpływ na sprawozdania finansowe i ich interpretację
 2. Dostępność dokumentów finansowych – ustawowy i analityczny układ rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych (ograniczenia i  możliwości)
 3. Dokumenty statystyczne,  podatkowe, ubezpieczeniowe – istotne źródło informacji finansowych (wskazanie istotnych wad informacyjnych zaświadczeń o niezaleganiu wobec US i ZUS)

II. Memoriałowy i cashowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – wypracowanie w oparciu o przykłady i ćwiczenia metodologii oceny przedsiębiorstwa na bazie przepływów pieniężnych

III. Określanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

 1. Analiza rachunku zysków i strat (RZS)

  • podstawowe układy RZS – różnice merytoryczne i interpretacyjne
  • memoriałowy a gotówkowy wymiar danych finansowych zawartych w RZS
  • pojemność poszczególnych pozycji RZS, podstawowe schematy księgowe i analityczne
  • zmiany otoczenia makroekonomicznego (w szczególności ryzyko kursowe) i ich wpływ na bieżącą i przyszłą zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań kredytowych / handlowych. Transakcje hedgingowe i wbudowane instrumenty pochodne
  • zestawy technik analitycznych stosowane przy interpretacji RZS bazujące na przepływach pieniężnych
 2. Analiza bilansu
  • majątek przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
  • interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku przepływów pieniężnych
  • koncepcja kapitału obrotowego – analiza należności, zapasów, zobowiązań – ocena sprawności zarządzania zasobami i ich powiązanie z operacyjnymi przepływami pieniężnymi
  • ocena zadłużenia kredytowego  firmy pod kątem możliwości bezpiecznego refinansowania transakcji zawartych z innymi bankami
  • wycena aktywów i pasywów – jak je skutecznie interpretować
  • analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
 3. Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) a cash flow
  • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
  • pojemność ustawowego RPP
  • szczegółowa interpretacja ustawowego RPP i porównanie jej skuteczności z wypracowaną na szkoleniu metodologia oceny cashowego wymiaru działalności przedsiębiorstwa

IV. Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie przedsiębiorstw dla celów sprzedażowych, w tym kredytowych

 1. Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych

  • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny zdolności kredytowej  przedsiębiorstwa – spinająca rola RPP w relacji do RZS i bilansu w procesie budowy modeli analitycznych
  • analityczne układy rachunku cash flow – nabycie umiejętności „czytania” przepływów pieniężnych firmy bezpośrednio z jej sprawozdań finansowych
  • analiza zdolności kredytowej na bazie prostych modeli analitycznych – założenia operacyjne, wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (kredyt/kredyty), harmonogram obsługi/spłaty kredytów i innych zobowiązań oraz ich koszt
  • odczytywanie ze sprawozdań finansowych sygnałów ostrzegawczych w zakresie przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań, w tym kredytowych
  • definiowanie zagrożeń (analiza wrażliwości) z uwzględnieniem wpływu podstawowych rodzajów ryzyk na ocenę bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań (ryzyko operacyjne, walutowe i stopy procentowe plus transakcje hedgingowe w tym zakresie)
 2. Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i przede wszystkim ograniczenia)
  • analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe

V. Uzasadnienie decyzji – syntetyzowanie wniosków z analizy przedsiębiorstwa dla celów sprzedażowych, w tym kredytowych

VI. Inne techniki diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa – krótki zarys (np. teoria systemów scoringowych)

Z uwagi na:

 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe)
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR  
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym omawiane są w tych właśnie kontekstach. Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji, czyli rozpoczynając od rachunek zysków i strat, poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście wszystkie omawiane tematy, a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia do cash flow, są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego / doradczego / analitycznego oceniający ich sprawozdania finansowe.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.