Analiza finansowa grup kapitałowych pod kątem oceny ryzka kredytowego

Kod szkolenia: 
SK032gk

Korzyści

Celem szkolenia jest:

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej grup kapitałowych
 2. Wskazanie kluczowych różnic pomiędzy analizą poszczególnych spółek z grupy a oceną całej grupy
 3. Wskazanie możliwości i ograniczeń stosowanych metod analizy kredytowej grup kapitałowych – jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny będzie analiza przepływów pieniężnych
 4. Wskazanie tzw. pułapek bilansowych mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek poszczególnych spółek z grupy kapitałowej, jak i grupy jako całości.

Szkolenie zawiera dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Wykład, prezentacja i liczne ćwiczenia analityczne z udziałem uczestników

Program

 1. Pojęcie i istota grup kapitałowych oraz jednostek powiązanych na gruncie przepisów rachunkowych, podatkowych oraz KSH
 2. Baza pojęciowa dotycząca grup kapitałowych – terminologia rachunkowa, podatkowa oraz KSH, rodzaje powiązań kapitałowych – relacje kapitałowo-decyzyjne
 3. Metody konsolidacji sprawozdań finansowych (zwolnienia i wyłączenia spod konsolidacji) – m.in. problematyka kapitału własnego grupy
 4. Schemat funkcjonowania typowej grupy kapitałowej – podstawowe relacje gospodarcze, kluczowe schematy księgowe w obszarze RZS, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych – transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi / ceny transferowe
 5. Podstawowe rodzaje grup kapitałowych (wg kryterium celu utworzenia – m.in. finansowe, podatkowe, rozwojowe, inwestycyjne) – analiza genezy utworzenia grupy
 6. Analiza ekonomiczno-finansowa grup kapitałowych – ocena potencjału grupy jako całości w obszarze memoriałowym (przychodowym, wynikowym) oraz cash (zdolność do generowania przepływów pieniężnych)
 7. Metody i techniki analityczne stosowane do oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej grup kapitałowych:
  • klasyczne metody memoriałowe (wysoce zawodne)
  • analiza wskaźnikowa (możliwości i przede wszystkim ograniczenia) oraz interpretacja wskaźników
  • analiza na bazie przepływów pieniężnych
 8. Ocena zdolności kredytowej podmiotów z grupy kapitałowej na tle sytuacji finansowej całej grupy – zamknięte modele analityczne na bazie przepływów pieniężnych – najbardziej zaawansowane narzędzie do oceny bieżącej i przyszłej pozycji finansowej grupy i jej zdolności do obsługi zobowiązań kredytowych i operacyjnych
 9. Programy inwestycyjne w grupach kapitałowych na tle bieżącej działalności operacyjnej
 10. Alokacja majątku i pozyskiwanie kapitału z wewnątrz grupy oraz kapitału zewnętrznego
 11. Wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie w grupie kapitałowej – strategia banku wobec grupy:
  • warunkowe finansowanie pojedynczych podmiotów z grupy
  • finansowanie strategiczne całej grupy 
 12. Modelowanie transakcji kapitałowych (w tym kredytowych) w grupie kapitałowej w celu ograniczanie ryzyka kredytowego i uzyskania prawnych gwarancji wsparcia w przypadku kryzysu transakcji – budowanie optymalnej struktury transakcji
 13. Stosowanie PSR i MSR w grupach kapitałowych – sprawozdawczość finansowa grupy kapitałowej – kreatywna księgowość w przypadku sprawozdań grup kapitałowych (kluczowe wyceny i mechanizmy prezentacyjne) – przykłady najczęstszych nadużyć i manipulacji
 14. Aspekty podatkowe CIT (podatki bieżące i odroczone w grupie), rozliczenia VAT, umowy operacyjne i ugody z US

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego m.in. spółki z grup kapitałowych

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.