Analiza finansowa podmiotów gospodarczych w procesie kredytowym

Kod szkolenia: 
SK032f

Korzyści

Cele szkolenia:

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na pełnej księgowości
 2. Wskazanie metod oceny zdolności kredytowej ich ograniczeń i możliwości
 3. Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji
 4. Wskazanie tzw. pułapek bilansowych i zasygnalizowanie zjawiska kreatywnej księgowości oraz mechanizmów ich neutralizacji
 5. Szkolenie zawiera szereg dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce

Metoda

Wykład, prezentacja i liczne ćwiczenia analityczne z udziałem uczestników

Program

I. Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa

II. Księgowy a gotówkowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – co decyduje o ocenie przedsiębiorstwa: papierowe wyniki finansowe czy zdolność do generowania przepływów pieniężnych

III. Memoriałowe wyniki finansowe oraz zjawisko kreatywnej księgowości – czy obraz przedsiębiorstwa wynikający ze sprawozdań finansowych jest prawdziwy

IV. Dostępność informacji o przepływach pieniężnych przedsiębiorstw – przesłanki szybkiej i wiarygodnej syntetycznej oceny potencjału kredytowego firmy

V. Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych

 1. Analiza rachunku zysków i strat (RZS) i stosowane techniki analityczne
 2. Analiza bilansu i stosowane techniki analityczne
 3. Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow
  • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań
  • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
  • interpretacja przepływów pieniężnych – techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa

VI. Pieniężny wymiar działalności przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru

VII. Istotne znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego firmy dla oceny bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań:

 1. interpretacja struktury kapitału obrotowego
 2. kredyt kupiecki vs. kredyt obrotowy
 3. wpływ na zdolność kredytową

VIII. Kompleksowa analiza finansowa:

 1. Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych

  • ocena sytuacji bieżącej
  • ocena sytuacji przyszłej – definiowanie zagrożeń, podstawowe rodzaje ryzyka operacyjnego (modele analityczne)
 2. Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
  • analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
  • rozbudowane metody analizy wskaźnikowej (EBIT)
  • „wskaźnikowe” przepływy pieniężne – idea EBITDA
 3. Analiza przepływów pieniężnych i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

IX. Ekspozycja na ryzyka operacyjne i finansowe oraz sposoby ich uwzględniania w analizach dla celów kredytowych – analiza scenariuszy

X. Parametryzowanie transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji

XI. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych – symptomy potencjalnego kryzysu

XII. Syntetyzowanie wniosków analitycznych z oceny przedsiębiorstwa dla celów kredytowych – rekomendacje kredytowe i zabezpieczeniowe

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego podmioty gospodarcze na pełnej księgowości

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.