Analiza finansowo-ekonomiczna JST z uwzględnieniem zmian w Ustawie o finansach publicznych

Kod szkolenia: 
SK032jst

Korzyści

Celem szkolenia jest:

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej JST dla celów transakcji kredytowych i monitoringu
 2. Wskazanie kluczowych różnic pomiędzy sprawozdawczością finansową i budżetową JST oraz ich praktyczna analiza
 3. Wskazanie fundamentalnych zmian prowadzonych przez Ustawę o finansach publicznych w zakresie kształtowania długoterminowej pozycji ekonomiczno-finansowej JST
 4. Wskazanie tzw. pułapek bilansowych mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek JST – jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny będzie ocena przepływów pieniężnych
 5. Szkolenie zawiera szereg dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce

Metoda

Wykład, prezentacja i liczne ćwiczenia analityczne z udziałem uczestników

Program

 1. Podstawy prawne działania JST (Ustawa o samorządzie terytorialnym, Ustawa o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych)
 2. Schemat funkcjonowania gminy/powiatu/województwa – opis podstawowych schematów księgowych w odniesieniu do typowych i nietypowych zdarzeń gospodarczych
 3. Aktualna sytuacja ekonomiczno-finansowa w sektorze JST
 4. Omówienie i interpretacja kluczowych dokumentów sprawozdawczości JST:
  • finansowej
  • budżetowej
 5. Polityka rachunkowości JST – znaczenie i wykorzystanie w praktyce
 6. Charakterystyka informacji księgowej, finansowej, statystycznej dotyczącej JST dla celów transakcji kredytowych i monitoringu
 7. Memoriałowy i cashowy wymiar działalności JST
 8. Analiza ekonomiczno-finansowa JST oraz metody oceny ich zdolności kredytowej z uwzględnieniem zmian w UFP
 9. Wyznaczanie zapotrzebowania JST na finansowanie zewnętrzne – długo- i krótkoterminowe (znaczenie budżetów rocznych JST i Wieloletniej Prognozy Finansowej)
 10. Ustawowe i systemowe kwantyfikatory (progi zadłużenia) działalności finansowej JST
 11. Kreatywna księgowość, pułapki bilansowe na gruncie UoR i RMF z 5.07.2010 r.
 12. Ćwiczenia praktyczne – analiza konkretnych sprawozdań finansowych JST (gmina, powiat) – analiza RZS, bilansu, analityczny rachunek przepływów pieniężnych dla celów wyznaczenia zdolności kredytowej
 13. Zamknięty model analityczny JST – zaawansowane narzędzie oceny zdolności kredytowej JST – analiza scenariuszy przy zmiennych założeniach operacyjnych
 14. Kwantyfikacja sytuacji ekonomiczno-finansowej JST – analiza wskaźnikowa JST (możliwości i przede wszystkim ograniczenia) – analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy pieniężne JST
 15. Sygnały ostrzegawcze generowane przez:
  • wskaźniki
  • modele analityczne
  • uproszczone projekcje przepływów pieniężnych
 16. Sztuka uzasadnianie decyzji kredytowych – nabycie umiejętności syntetyzowania wniosków analitycznych z oceny sytuacji majątkowo-finansowej i zdolności kredytowej JST
 17. Nowe progi zadłużenia – budowanie długoterminowego standingu finansowego JST

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego sektor JST

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.