Analiza finansowo-ekonomiczna podmiotów gospodarczych prowadzących działalność leczniczą z uwzględnieniem zmian otoczenia prawnego

Kod szkolenia: 
SK032l

Korzyści

Celem szkolenia jest:

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów prowadzących działalność leczniczą dla celów transakcji kredytowych i monitoringu
 2. Wskazanie różnic pomiędzy działalnością podmiotów leczniczych z udziałem JST i inwestorów prywatnych oraz ich wpływ na ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analizę dla celów kredytowych
 3. Wskazanie specyfiki procesów inwestycyjnych w podmiotach leczniczych i odmienności w ocenie efektów inwestycyjnych
 4. Wskazanie tzw. pułapek bilansowych mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek podmiotu leczniczego – jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny będzie ocena przepływów pieniężnych.

Szkolenie zawiera dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Wykład, prezentacja i liczne ćwiczenia analityczne z udziałem uczestników

Program

 1. Podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce – akty prawne regulujące działalność leczniczą i rozliczenia z NFZ
 2. Rodzaje podmiotów leczniczych (m.in. prywatne, samorządowe, państwowe, mieszane)
 3. Schemat funkcjonowania podmiotu leczniczego – podstawowe przychody i koszty, zobowiązania i należności, rozliczenia z NFZ, strumienie pieniężne, transfery z i do podmiotu leczniczego
 4. Restrukturyzacja podmiotów leczniczych (głównie SPZOZ) w związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej – przekształcenie na mocy ustawy (zasady, warunki, proces likwidacji/przekształcenia, oddłużania)
 5. Źródła finansowania podmiotów leczniczych – m.in. rola podmiotów tworzących podmioty wykonujące działalność leczniczą – mechanizmy udzielenia wsparcia i ryzyko braku wsparcia
 6. Memoriałowy i pieniężny wymiar działalności podmiotu leczniczego – rodzaje działalności leczniczej na tle rozliczeń z NFZ 
 7. Analiza ekonomiczno-finansowa podmiotów leczniczych:
  • klasyczne, memoriałowe techniki analityczne
  • analiza wskaźnikowa (możliwości i przede wszystkim ograniczenia) oraz interpretacja wskaźników
  • analiza na bazie przepływów pieniężnych
 8. Ocena efektywności prowadzonej działalności leczniczej – odmienność podejścia w zależności od charakteru podmiotu leczniczego
 9. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych
 10. Zamknięty model analityczny dla podmiotu leczniczego:
  • wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie operacyjne i inwestycyjne
  • parametryzowanie transakcji kredytowej w oparciu o potencjał zdolności kredytowej
  • analiza scenariuszy, w tym ryzyk operacyjnych i finansowych
 11. Kreatywna księgowość – zamierzone i niezamierzone manipulacje wizerunkiem majątkowym – finansowym podmiotu oraz jego wynikami finansowymi
 12. Świadczenie eksportowych usług leczniczych (możliwości i ograniczenia) – finansowanie bankowe
 13. Rozliczenia podatkowe w podmiotach leczniczych i ich optymalizacja

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego podmioty sektor JST

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.