Analiza opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych

Korzyści

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

- rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny przedsięwzięć inwestycyjnych

- wzrost kompetencji w zakresie projekcji i analizy projektów

- rozwój umiejętności analityczno-strategicznych

- rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych

- wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy

 

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

- rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

- zwiększenia wartości firmy

- elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

wykładów – prezentacji multimedialnej

dyskusji grupy

case study - analizy przypadków

ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

 

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych.

 

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

 

Uwaga: Zajęcia warsztatowe prowadzone są z wykorzystaniem kalkulatora z funkcją potęgową X(Y) i/lub laptopa z funkcją Excel.

Program

I DZIEŃ

 1. Inwestycje podmiotów gospodarczych

  1. Podstawowe pojęcia

  2. Inwestycje rzeczowe, finansowe i  inwestycje w czynnik ludzki

  3. Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego

 2. Wartość pieniądza w czasie

  1. Oprocentowanie proste i składane

  2. Dyskontowanie proste i składane

  3. Kapitalizacja odsetek

  4. Nominalna i efektywna stopa procentowa

  5. Strumienie gotówki

 3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

  1. Kapitał własny, a kapitały obce

  2. Leasing jako źródło finansowania inwestycji

  3. Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych

 

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

 1. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

 1. Okres zwrotu nakładów

 2. Księgowa stopa zwrotu

 3. Analiza progu rentowności

 4. Analiza wrażliwości

 1. Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

  1. Wartość zaktualizowana netto

  2. Wewnętrzna stopa zwrotu

  3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu

  4. Wskaźnik rentowności

  5. Opcje realne w innowacyjnych projektach inwestycyjnych

 2. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka

  1. Pojęcie i rodzaje ryzyka

  2. Ryzyko, a opłacalność inwestycji

  3. Klasyfikacja metod oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

 

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów pracujących w działach: badania i rozwój, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą przemysłu z jednostkami badawczo-rozwojowymi, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Prowadzący

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”, „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, czy „Prognozowanie w biznesie”).

Odpłatność

Katowice: 890 zł brutto za 1 osobę.

Cena za usługę szkoleniową obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami dydaktycznymi oraz serwis kawowy i lunch.

Druga i kolejne osoby zgłaszane przez tą samą firmę otrzymują 10% zniżki.

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.