Analiza przedsięwzięć inwestycyjnych dla celów kredytowych

Kod szkolenia: 
SK035

Korzyści

Uczestnicy nabędą umiejętności analizowania biznesplanów, znajdowania ich krytycznych punktów i błędów merytorycznych, precyzyjnego wyznaczania zapotrzebowania na kredyt inwestycyjny i obrotowy wraz z ustalaniem ich brzegowych parametrów, weryfikowania założeń operacyjnych i analiz wrażliwości.

Podczas zajęć uczestnicy wykonują ćwiczenia na podstawie konkretnych stanów faktycznych, analizy biznesplanów.

Program

1. Zasady rozliczania inwestycji w ujęciu podatkowym i księgowym jako formalnoprawne ramy konstruowania biznesplanów dla celów kredytowych

2. Budowa projektów inwestycyjnych

  • definiowanie nakładów inwestycyjnych – harmonogram rzeczowo-finansowy
  • projekcja podstawowych wielkości fazy operacyjnej projektu (przychody i koszty z działalności operacyjnej, poziom należności i zobowiązań handlowych, rozliczenia o charakterze publicznoprawnym – struktura kapitału obrotowego)
  • budowa sprawozdań finansowych – projekcje rachunku zysków i strat, bilansu rachunku przepływów pieniężnych (z uwzględnieniem standardów UNIDO) w ujęciu modelu analitycznego
  • wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie inwestycyjnej i operacyjnej fazy projektu – zapotrzebowanie na kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy na cele operacyjne, kredyt obrotowy na sfinansowanie VAT
  • rozliczanie efektów inwestycji – ujecie podatkowe i rachunkowe – weryfikacja środków trwałych oraz przyjętych stawek amortyzacji ekonomicznej i podatkowej
  • uwzględnienie makroekonomicznego otoczenia projektu (inflacja, wskaźniki zmiany cen dóbr inwestycyjnych, zmienne stopy procentowe, zmienne kursy walutowe, w tym implementacja do projektów skutków transakcji hedgingowych)

3. Ocena projektów inwestycyjnych

  • analiza płynności przedsięwzięcia inwestycyjnego – na bazie klasycznych przepływów pieniężnych – w tym m.in. ustalanie warunków spłaty kredytów inwestycyjnych i obrotowych
  • analiza efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego – na bazie inwestycyjnych przepływów pieniężnych, w tym punkty krytyczne (wieloszczeblowa budowa inwestycyjnych przepływów pieniężnych i jej konsekwencje dla prawidłowej oceny przedsięwzięcia inwestycyjnego, okres rozpatrywania projektu inwestycyjnego, ustalenie stopy dyskontowej, w tym w warunkach w warunkach niejednorodnych źródeł finansowania)
  • mierniki efektywności projektów inwestycyjnych bazujące na rachunku wartości pieniądza w czasie – NPV, IRR, Discounted Payback, MNPV, MIRR, NPVR)

4. Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych – weryfikacja założeń operacyjnych i ich wpływ na poziom gotówki, warunki finansowania/spłaty i wskaźniki efektywności

5. Analiza typu SWOT dla przedsięwzięć inwestycyjnych – umiejętność syntetycznej oceny projektów

6. Analiza projektów inwestycyjnych w warunkach bieżącej działalności przedsiębiorstwa (metodologia przyrostowego cash flow) – bezwzględna konieczność oddzielania bieżącej działalności operacyjnej i inwestycyjnej (wyizolowywanie projektów inwestycyjnych).

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionów kredytowych rozpatrujących wnioski o kredyty inwestycyjne pomiotów gospodarczych.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.