Analiza ryzyka kredytowego w bankach

Kod szkolenia: 
SK26

Korzyści

Zdobycie wiedzy na temat rodzajów ryzyka wpływającego na jakość portfela kredytowego oraz wykształcenie umiejętności dywersyfikacji ryzyka kredytowego i ograniczania jego rozmiarów.

Program

 1. Ryzyko bankowe i jego rodzaje
 2. Ryzyko kredytowe:
  • pojęcie ryzyka kredytowego
  • związki z innymi rodzajami ryzyka banku
  • metody kwantyfikacji ryzyka kredytowego
 3. Zasady zarządzania portfelowym ryzykiem kredytowym. Pojęcie polityki kredytowej
 4. Zasady zarządzania indywidualnym ryzykiem kredytowym
 5. Metodyka oceny indywidualnej zdolności kredytowej
 6. Zródła informacji w procesie analizy zdolności kredytowej
  • miejsce analizy ekonomicznej
  • miejsce analizy finansowej w metodykach oceny ryzyka kredytowego
  • sprawozdawczość finansowa w Polsce w świetle regulacji prawnych
  • systematyka metod analizy finansowej
  • czynnik czasu w analizie finansowej
  • retrospektywna i prospektywna analiza finansowa
  • zasady budowy modeli finansowych w analizie prospektywnej
 7. Zastosowanie analizy finansowej dla różnych typów klientów banku i rożnych transakcji. Dobór wskaźników finansowych
  • podmioty prowadzące pełną i uproszczoną rachunkowość
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • podmioty – „spółki specjalnego przeznaczenia”
 8. Ograniczenia w stosowaniu analizy finansowej w ocenie ryzyka kredytowego w banku
  • rola informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności
  • rola rachunkowości zasobów niematerialnych
  • pojęcie kreatywnej i agresywnej księgowości i rachunkowości
   Przykłady
 9. Wykorzystanie wniosków z analizy finansowej dla formułowania umowy kredytowej
  • pojęcie „due diligence” przed uruchomieniem kredytu
  • klauzule finansowe i ochronne w umowie kredytowej
   Przykłady
 10. Analiza finansowa w procesie monitorowania kredytu
  • znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych w praktyce kredytowania
  • reakcja banku na różne znaki ostrzegawcze
   Przykłady

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników departamentów kredytów, pionu ryzyka, osób odpowiedzialnych za portfel kredytowy banku.

Czas trwania

2 dni / 12 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Krzysztof Czerkas

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.