Analiza sprawozdań finansowych MSR/MSSF

Kod szkolenia: 
ASF

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć:

 • na czym polega specyfika i systemowa filozofia MSR/MSSF i PSR tworząca nowe fundamenty rachunkowości
 • na czym polega „rozpoznanie”, „ujęcie”, „wycena” i „ujawnienie” na gruncie sprawozdań MSR/MSSF i jak wykorzystywać informacje dodatkową do sprawozdań finansowych;
 • jak wyglądają kluczowe kategorie analityczne i schematy księgowe stosowane przez firmy stosujące MSR/MSSF i czym się różnią w stosunku do PSR;
 • jak powinna być przeprowadzana profesjonalna analiza kredytowa w warunkach wymuszanego przez MSR/MSSF (i PSR) coraz powszechniejszego zjawiska kreatywnej księgowości;
 • jak interpretować sprzeczne sygnały płynące z obszaru klasycznych analiz kredytowych a analiz opartych na przepływach pieniężnych.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć:

 • oceniać jakość stosowania MSR/MSSF przez daną firmę i jej wpływ na wizerunek danego przedsiębiorstwa;
 • wychwytywać słabe punkty klasycznych analiz memoriałowych, wskaźnikowychbi scoringowych – które mogą przekazywać fałszywy obraz przedsiębiorstwa
 • dokonywać analizy zdolności do obsługi zobowiązań (w tym kredytowych) firm stosujących MSR/MSSF na bazie przepływów pieniężnych
 • formułować wnioski analityczne i rekomendacje na gruncie analiz klasycznych i opartych na przepływach pieniężnych.

Program

Dzień 1

Temat sesji: System MSR/MSSF i budowa sprawozdań finansowych

 1. Cel sesji:

  • nabycie wiedzy o zmianach, jakie w budowie i analizie sprawozdań finansowych wprowadziła implementacja MSR/MSSF do znowelizowanej w 2002 r. Ustawy o rachunkowości, w szczególności wyodrębnienie firm bezpośrednio i pośrednio stosujących MSR/MSSF

  • zasady czytania i interpretacji informacji dodatkowej do sprawozdań finansowych, m.in. polityki rachunkowości

 2. Metodologia: wykład, ćwiczenia
 3. Czas trwania: 1,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Kluczowe schematy księgowe

 1. Cel sesji:

  • omówienie i praktyczne przećwiczenie kluczowych schematów księgowych na gruncie MSR/MSSF
  • terminologia analityczna MSR/MSSF
  • kreatywna księgowość i jej źródła
 2. Metodologia: wykład, ćwiczenia
 3. Czas trwania: 2,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Pojemność i budowa RZS, Bilansu, RPP wg MSR/MSSF

 1. Cel sesji:

  • wskazanie i przećwiczenie najważniejszych powiązań pozycji sprawozdań finansowych z MSR/MSSF
  • wskazanie najważniejszych różnic pomiędzy MSR/MSSF a PSR
  • omówienie na przykładach zjawiska kreatywnej księgowości m.in. rozpoznania różnych kategorii przychodów, ewidencji leasingu, środków trwałych i nieruchomości inwestycyjnych, odpisów aktualizujących i rezerw, amortyzacji economic life i useful life, podatków odroczonych, wycen – w tym wartości godziwej itd.
 2. Metodologia: wykład, ćwiczenia
 3. Czas trwania: 4 jedn. dydakt.

Dzień 2

Temat sesji: Techniki analityczne stosowane przy ocenie sprawozdań MSR/MSSF

 1. Cel sesji:

  • wskazanie praktycznych możliwości i ograniczeń technik analitycznych na gruncie sprawozdań zgodnych z MSR/MSSF
  • wskazanie rozdźwięku pomiędzy memoriałowymi wynikami finansowymi a faktycznymi przepływami pieniężnymi, ze szczególnym wskazaniem obszarów i metod kreowania wyników finansowych przedsiębiorstw (tzw. kreatywna księgowość), a także analitycznych sposobów ich neutralizacji
 2. Metodologia: wykład, ćwiczenia
 3. Czas trwania: 2,5 jedn. dydakt.

Temat sesji: Kompleksowa analiza sprawozdań MSR/MSSF oraz formułowanie wniosków analitycznych i rekomendacji

 1. Cel sesji:

  • praktyczne przećwiczenie analiz zdolności do obsługi zobowiązań (w tym kredytowych) firm stosujących MSR/MSSF na bazie klasycznych technik analitycznych oraz wg metodologii przepływów pieniężnych
  • praktyczne przećwiczenie umiejętności wychwytywania słabych punktów klasycznych analiz memoriałowych, wskaźnikowych i scoringowych – które mogą przekazywać fałszywy obraz przedsiębiorstwa
  • przećwiczenie formułowania syntetycznych wniosków analitycznych i rekomendacji w odniesieniu do ewentualnej transakcji i jej struktury
 2. Metodologia: ćwiczenia
 3. Czas trwania: 5,5 jedn. dydakt.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Krzysztof Cywiński

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.