Analiza sytuacji finansowej banku
na podstawie jego sprawozdania finansowego

Kod szkolenia: 
R05a

Korzyści

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą wiedzieć o:

 • wymaganiach odnośnie struktury sprawozdania finansowego
 • wpływie zmian zasad rachunkowości i zmian prezentacyjnych na sprawozdanie finansowe banku
 • wpływie zastosowanych szacunków na sytuację finansową banku
 • wpływie jednostek podporządkowanych na sytuację finansową banku.

Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieć:

 • dokonać analizy sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat
 • oceny jakości aktywów
 • oceny polityki kapitałowej banku
 • oceny działalności segmentów.

Program

Dzień 1

Temat sesji: Wprowadzenie do szkolenia „Analiza sytuacji finansowej banku na podstawie jego sprawozdania finansowego”

 • Cel sesji: zaznajomienie uczestników szkolenia, ich oczekiwań oraz przedstawienie programu szkolenia
 • Metodologia: prezentacja uczestników, prezentacja programu szkolenia
 • Czas trwania: 0,5 godz.

Temat sesji: Sprawozdanie finansowe banku – podstawowe wymagania

 • Cel sesji: prezentacja ogólnych zasad stosowanych dla sprawozdania z sytuacji finansowej oraz rachunku zysków i strat, zastosowane zasady rachunkowości; struktura sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat oraz wymagane noty
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 3 godz.

Temat sesji: Sprawozdanie skonsolidowane a sprawozdanie jednostkowe

 • Cel sesji: uzasadnienie wyboru do analizy sytuacji finansowej banku sprawozdania skonsolidowanego; grupa kapitałowa banku; jednostki podporządkowane, metody konsolidacji; ocena różnic pomiędzy sprawozdaniem jednostkowym a skonsolidowanym
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań skonsolidowanych oraz fragmentów jednostkowych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1,5 godz

Temat sesji: Analiza sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat – zmiany zasad rachunkowości

 • Cel sesji: analiza wpływu zasad rachunkowości na sprawozdanie finansowe, warunki zastosowania, wymagania informacyjne w tym zakresie
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1 godz.

Temat sesji: Analiza sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat – zmiany prezentacyjne

 • Cel sesji: analiza wpływu zmian prezentacyjnych na sprawozdanie finansowe, warunki zastosowania, wymagania informacyjne w tym zakresie
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1 godz.

Temat sesji: Analiza sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat – dynamika wzrostu/spadku

 • Cel sesji: ocena dynamiki elementów sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat w okresach rocznych i kwartalnych z uwzględnieniem zmian zasad rachunkowości i zmian prezentacyjnych
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1 godz.

Dzień 2

Temat sesji: Analiza zastosowanych szacunków i ich wpływ na sprawozdanie z sytuacji finansowej i rachunek zysków i strat

 • Cel sesji: przedstawienie głównych zasad wyceny aktywów i pasywów, wskazanie aktywów i pasywów dla których zastosowano szacunki; ocena wpływu na szacunków na sytuację finansową banku
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1,5 godz.

Temat sesji: Zmiany kapitałów z uwzględnieniem dywidendy i adekwatności kapitałowej

 • Cel sesji: analiza sprawozdania ze zmian w kapitałach; polityka dywidendy; zarządzanie ryzykiem w kontekście spełniania wymogów Basel II, wymagania informacyjne odnośnie adekwatności kapitałowej i jej zmian w okresach rocznych
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1,5 godz.

Temat sesji: Jakość aktywów

 • Cel sesji: ocena struktury portfela kredytowego z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości; jakość pozostałych instrumentów finansowych wycenianych wg zamortyzowanego kosztu; pozostałe rezerwy
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 2 godz.

Temat sesji: Wskaźniki ekonomiczne i rynkowe

 • Cel sesji: prezentacja podstawowych wskaźników rynkowych i ekonomicznych, ich kalkulacja i interpretacja
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: kalkulacja wskaźników na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1 godz.

Temat sesji: Sprawozdanie dotyczące segmentów działalności

 • Cel sesji: prezentacja struktury sprawozdania z działalności segmentów, sposoby wyznaczania segmentów, wymagania informacyjne zgodne z MSSF
 • Metodologia: wykład, praca w grupach: case study na podstawie rocznych sprawozdań finansowych BZ WBK i innych banków giełdowych
 • Czas trwania: 1 godz.

Temat sesji: Konkurs

 • Cel sesji: konkurs umiejętności analizy wybranych elementów sprawozdania finansowego
 • Metodologia: rozwiązywanie zadań w grupie a dotyczących znalezienia w sprawozdaniu finansowym zadanych elementów
 • Czas trwania: 0,5 godz.

Temat sesji: Podsumowanie szkolenia

 • Cel sesji: konkurs umiejętności analizy zadanych; sesja pytań (o ile nie zostały zadane w trakcie sesji tematycznych), ocena spełnienia oczekiwań, ocena prowadzącego
 • Metodologia: dyskusja
 • Czas trwania: 0,5 godz.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.