Badanie autentyczności podpisów i dokumentów

Kod szkolenia: 
T193

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat cech pisma, badania podpisów, metod ich podrabiania, fałszerstw dokumentów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń oraz umiejętność identyfikowania osoby fałszującej podpis oraz rozpoznawania fałszywych dokumentów osobistych i bankowych, stempli i pieczątek.

Program

 1. Fałszerstwa dokumentów – zagadnienia ogólne. Wprowadzenie do tematu. Skala zjawiska. Zagrożenia
 2. Nowoczesne techniki zabezpieczania dokumentów przed fałszerstwem. Metody ujawniania imitacji zabezpieczeń
  • zabezpieczenia blankietów dokumentów jawne i utajone
  • zabezpieczenia nanoszone w trakcie wystawiania dokumentów
  • możliwości imitowania zabezpieczeń występujących na dokumentach
  • sposoby ujawniania fałszerstw (interpretacja stwierdzonych cech)
  • nowoczesne systemy zabezpieczeń a rodzaje dokumentów
  • wartość i skuteczność poszczególnych rodzajów zabezpieczeń
 3. Bezprawne uzyskiwanie dokumentów osobistych i bankowych
  • kradzieże
  • pozorowane zagubienie własnych dokumentów
  • sporządzanie z cudzym lub fikcyjnym nazwiskiem
  • podrabianie (metody działań fałszerzy, sposoby identyfikacji)
  • przerabianie (metody, sposoby identyfikacji)
 4. Sposoby ujawniania fałszerstw dowodów osobistych i paszportów
  • omówienie sposobów zabezpieczania dowodów osobistych przed fałszerstwem
  • ocena ogólnego stanu dokumentu
  • zapisy ręczne
  • wymiana zdjęć izowanych – sposoby działania fałszerza, proste metody ujawniania
  • analiza suchych pieczęci i pieczątek tuszowych występujących w dowodach tożsamości
  • nowe dowody osobiste – omówienie zastosowanych zabezpieczeń
  • sposoby zabezpieczania paszportów
  • nowe rozwiązania w zakresie zabezpieczeń paszportu nowego wzoru
  • możliwości podrobienia i przerobienia polskich paszportów – sposoby działań przestępnych
 5. Prawa jazdy
  • zabezpieczenia występujące na dokumentach starego i nowego wzoru
  • sposoby fałszowania
  • metody rozpoznawania przerobionych i podrobionych praw jazdy
 6. Dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemców – karty pobytu
 7. Badania autentyczności innych dokumentów potwierdzających tożsamość
  • książeczka wojskowa
  • legitymacja ubezpieczeniowa
  • legitymacja studencka
  • pozwolenie na broń
  • inne dokumenty ze zdjęciem
 8. Stwierdzanie autentyczności dokumentów przedkładanych w związku z kredytem – analiza cech wskazujących na fałszerstwo
  • zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON
  • decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej
  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • wypis z Rejestru Handlowego
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, Urzędu Gminy, ZUS
  • zaświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach
  • decyzja o przyznaniu renty lub emerytury, odcinek wypłaty
  • inne dokumenty
 9. Pieczęcie, pieczątki, datowniki, stemple, stampile
  • systematyka metod podrabiania
  • cechy wskazujące na fałszerstwo odcisków pieczątek
  • możliwości określenia techniki fałszowania
  • ćwiczenia w zakresie rozpoznawania zastosowanej techniki fałszerskiej
 10. Zagrożenia wynikające z zastosowania nowoczesnych technik pomnażania dokumentów – możliwości ich łatwego rozpoznawania
  • dokumenty wykonane na barwnych kopiarkach laserowych
  • inne techniki pomnażania dokumentów
  • dokumenty sporządzone na drukarkach komputerowych
  • dokumenty przesyłane telefaksem
 11. Zajęcia praktyczne
 12. Pojęcie „śladu graficznego” jako zabezpieczenia dokumentu przed fałszerstwem
 13. „Ekspertyza” i „opinia” – ich rola w sytuacjach newralgicznych banku; rodzaje opinii (kategoryczna, prawdopodobna itp.)
 14. Prezentacja niektórych zagadnień prawnych – ich relatywizacja do specyfiki banku
 15. Metody działania przestępczego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grup przestępczych – stratyfikacja zagrożeń:
  • kredyty
  • polecenia przelewu
  • polecenia wypłaty itp.
 16. Psychologia działania sprawcy
  • zakreślenie form interakcji
  • zagrożenia wynikające ze zignorowania sugestii w tym zakresie
 17. Uwarunkowania neuromotoryczne każdego śladu graficznego
  • wpływ czynników wolicjonalnych i pozawolicjonalnych na kinetykę kreślenia i co za tym idzie na zespoły cech ujawniających się w danym zapisie lub konstrukcji graficznej w funkcji sygnatury
  • dwie rudymentarne dyspozycje dotyczące procesu analizy śladu graficznego
  • wyeliminowanie metody statycznej interpretacji śladu – dynamiczny charakter każdej kreacji graficznej
  • niepowtarzalność = nieidentyczność
 18. Zapis tekstowy/parafa – definicja parafy – dwa podstawowe wyróżniki parafy i podpisu
 19. Kategorie ocen umożliwiające weryfikację autentyczności podpisu
  • jakość linii graficznej
  • cieniowanie linii graficznej
  • zespoły relacji mierzalnych
  • topografia zapisu
  • zespoły cech konstrukcyjnych
 20. Test sprawdzający

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach kasjerów, dysponentów, pracowników pionów operacji bankowych i pionów kredytowych.

Czas trwania

1 dzień

Prowadzący

Zespół ekspertów z dziedziny kryminalistyki

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.