Bankowa analiza finansowa przedsiębiorstwa
służąca ocenie ryzyka kredytowego

Kod szkolenia: 
SK032

Korzyści

 1. Szczegółowe poznanie zawartości informacyjnej pełnego sprawozdania finansowego z punktu widzenia oceny zdolności kredytowej klienta
 2. Poznanie i nabycie umiejętności pogłębionej analizy bilansu umożliwiającej określenie możliwości regulowania bieżących zobowiązań z majątku obrotowego klienta z uwzględnieniem ryzyka wynikającego z poziomu realizowanych obrotów (próg rentowności) i struktury kosztów (dźwignia operacyjna)
 3. Poszerzenie i ugruntowanie praktycznej umiejętności oceny możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła (to jest EBITDA) z równoczesnym ustaleniem, czy firma właściwie wykorzystuje pożyczone pieniądze warunkujące dalsze jej kredytowanie (dźwignia finansowa)
 4. Poznanie najważniejszych informacji zawartych w analizie wskaźnikowej i umiejętne ich wykorzystanie wraz z oceną ich rzetelności w świetle powszechnie stosowanych praktyk fałszowania sprawozdań finansowych
 5. Poznanie i właściwe wykorzystanie informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych w celu ostatecznego sformułowania oceny zdolności płatniczej klienta
 6. Prezentacja pełnego wykorzystania uzyskanych wyników analizy finansowej firmy ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

Program

1. Obowiązki sprawozdawcze oraz elementy sprawozdania finansowego

2. Bilans – zawartość informacyjna, zasady wyceny

 • charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu
 • zasady wyceny aktywów i pasywów oraz elementów wyniku finansowego
 • wykorzystanie informacji zawartej w bilansie dotyczących głównie kredytu kupieckiego udzielanego i otrzymywanego do korekty wyniku finansowego w oparciu o faktyczne przepływy pieniężne

3. Uzupełniające informacje sprawozdawcze

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego
 • dodatkowe informacje i objaśnienia

4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – zawartość informacyjna

 • zmiany poszczególnych składników kapitału i ich przyczyny
 • koszty i przychody, które zostały z pominięciem RZiS odniesione na kapitał własny

5. Analiza bilansu – czynności wstępne

 • przetworzenie bilansu na potrzeby analizy
 • ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa w świetle gwarancji majątkowej na pokrycie zobowiązań (określenie wypłacalności na wypadek bankructwa)
 • sprawdzenie prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku – poziomu kapitału obrotowego i jego pomiar (płynność finansowa firmy w ujęciu statycznym)

6. Ćwiczenia z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy bilansu – wstępna analiza bilansów pięciu firm reprezentujących różne rodzaje działalności gospodarczej

7. Rachunek zysków i strat

 • źródła przychodów i kosztów działalności operacyjnej
 • pozostałe źródła przychodów, kosztów oraz zysków i strat nadzwyczajnych

8. Wstępna analiza rentowności finansowej przedsiębiorstwa

 • szczególne znaczenie rentowności statutowej działalności firmy
 • sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo jest w stanie pokryć odsetki z wygospodarowanego zysku na działalności operacyjnej (tj. po wyeliminowaniu doraźnych przychodów operacyjnych)
 • określenie zdolności do rozwoju z uwzględnieniem realnych przepływów pieniężnych, tj. wyniku kasowego
 • ćwiczenia – wstępne ustalenie możliwości spłaty odsetek i rat kapitałowych z właściwego źródła w analizowanej spółce

9. Pogłębiona analiza rachunku zysków i strat

 • próg rentowności jako miara poziomu obrotu z punktu widzenia ryzyka kredytowego
 • dźwignia operacyjna pozwalająca na identyfikacje ryzyka wynikającego ze struktury kosztów operacyjnych (stałe, zmienne)
 • wykorzystanie uzyskanych informacji do lepszego poznania ryzyka finansowego firmy
 • ćwiczenia – wyliczenie progu rentowności i dźwigni operacyjnej w analizowanym okresie

10. Pogłębiona analiza bilansu

 • dźwignia finansowa jako instrument umożliwiający określenie ryzyka wynikającego ze struktury własnościowej kapitału zaangażowanego w działalność przedsiębiorstwa (kapitał własny, kapitał obcy)
 • sposób ustalenia podstawowego warunku powstania dźwigni finansowej
 • określenie skali efektu dźwigni finansowej
 • ćwiczenia – sprawdzenie, czy spółka właściwie wykorzystała pożyczone pieniądze w okresie objętym analizą

11. Badanie kondycji finansowej firmy przy wykorzystaniu analizy wskaźnikowej

 • wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej
 • wskaźniki płynności i sprawności zarządzania
 • wskaźniki działalności
 • wskaźniki rentowności
 • ćwiczenia – praktyczne wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa

12. Fałszowanie sprawozdań finansowych

 • cel, przyczyny, okoliczności oraz przedmiot fałszowania
 • metody i przypadki fałszowania sprawozdań finansowych
 • podejrzane zjawiska i symptomy fałszowania

13. Rachunek przepływów pieniężnych – ocena zdolności płatniczych klienta

 • źródła strumieni pieniężnych wpływających do firmy i kierunki ich wydatkowania
 • układ i zakres informacji zawartych w rachunku przepływów pieniężnych
 • wnioski z oceny rachunku przepływów pieniężnych w odniesieniu do działalności operacyjnej, działalności inwestycyjnej i działalności finansowej
 • ćwiczenia – identyfikacja zdolności płatniczej ocenianego przedsiębiorstwa w poszczególnych latach

14. Syntetyczna ocena finansowa analizowanej spółki obejmująca okres trzech lat z wykorzystaniem przedstawionych metod analizy

 • identyfikacja sytuacji finansowej firmy w oparciu o wyniki analizy bilansu, rachunku zysków i strat oraz analizy wskaźnikowej (z podziałem na zjawiska pozytywne i negatywne)
 • ocena zdolności płatniczej spółki wynikająca z analizy rachunku przepływów pieniężnych
 • podsumowanie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa ze wskazaniem obszarów ryzyka kredytowego

15. Najważniejsze elementy bankowej analizy finansowej z punktu widzenia prognozowanej zdolności kredytowej

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się oceną ryzyka kredytowego w oparciu o analizę finansową.

Czas trwania

4 dni / 32 jednostki dydaktyczne

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.