Coaching skuteczną metodą motywowania pracowników

Kod szkolenia: 
Z14

Korzyści

 1. Poznanie podstawowych zasad coachingu jako metody kierowania i wspierania pracowników w osiąganiu lepszych wyników pracy
 2. Rozwój umiejętności budowania relacji i usprawniania interakcji prowadzących do skutecznych działań zespołowych
 3. Kształcenie umiejętności doboru metod współpracy z klientami w celu osiągania lepszych wyników w pracy
 4. Nabycie umiejętności oceny własnych kompetencji stosowania coachingu jako metody zarządzania
 5. Pogłębienie umiejętności skutecznej komunikacji

Program

1. Coaching metodą wspierania podwładnych w ich pracy zawodowej

 • współczesna metoda kierowania zespołem
 • umiejętności społeczne wykorzystywane w coachingu
 • korzyści wspierania pracowników poprzez coaching
 • coaching metodą motywowania

2. Diagnoza umiejętności coacha

 • styl instruktora (praca z niedoświadczonym podwładnym)
 • styl obserwatora (praca z osobą o długim doświadczeniu)
 • samoocena kompetencji szefa jako trenera

3. Proces uczenia się osoby coach' owanej

 • diagnoza stylu uczenia się
 • cykl uczenia się
 • czynniki ograniczające skuteczność uczenia się

4. Komunikacja interpersonalna w coachingu

 • diagnoza stylu komunikowania się
 • techniki efektywnej komunikacji
 • techniki skutecznego motywowania
 • techniki monitorowania pracy podwładnych
 • techniki konstruktywnej krytyki
 • zasady skutecznej oceny osiąganych wyników pracy

5. Diagnoza przygotowania pracowników

 • dobór stylu kierowania do umiejętności i przygotowania pracownika
 • rozpoznawanie indywidualnych stylów pracy pracowników
 • poznanie umiejętności planowania i organizowania pracy podwładnych

6. Etapy coachingu

 • analiza sytuacji przed podjęciem coachingu
 • określanie celów i planów w procesie coachingu
 • organizacja sesji coachingowej
 • interakcja coachingowa
 • ocena efektów zastosowania coachingu

7. Techniki stosowane w coachingu

 • sprzężenie zwrotne (udzielanie i przyjmowanie informacji)
 • myślenie systemowe
 • efektywne stawianie pytań
 • metoda GROW (WZRASTANIE)
 • techniki motywacyjne

8. Psychologiczne bariery w coachingu

 • blokady szkoleniowe coacha i ich omijanie
 • niechęć pracowników do bycia szkolonym i sposoby jej przezwyciężania

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla: menedżerów, kierowników zespołów, zarządzających firmami.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Zespół ekspertów

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.