Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

Korzyści

Korzyści dla uczestników:

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

- rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego

- rozwój umiejętności analityczno-strategicznych

- rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych

- wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów

 

Korzyści dla instytucji:

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

- racjonalnego zarządzania środkami finansowymi i wykorzystania kapitału

- rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

- zwiększenia wartości firmy i satysfakcji właścicieli

- elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

wykładów – prezentacji multimedialnej

dyskusji grupy

case study - analizy przypadków

ćwiczeń – warsztatów w podgrupach.

 

 Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

 

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Program

I DZIEŃ

 

1. Controlling finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 

 1. Cele operacyjne i strategiczne w firmie
 2. Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą
  1. Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  2. Maksymalizacja bogactwa właścicieli
 3. Podstawy controllingu finansowego
 4. Kalkulacje finansowe
 5. Warsztaty praktyczne

 

2. Analiza finansowa i ocena działalności finansowej w firmie

 

   2.1 Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe

   2.2. Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja

2.2.1    Analiza bilansu

 1. Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 2.  Analiza wskaźników finansowych
 3.  Analiza i rachunek kosztów
 4.  Wycena przedsiębiorstw i szacowanie aktywów intelektualnych

2.6  Warsztaty praktyczne

 

 

 

Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

II DZIEŃ

 

 

3. Budżetowanie kapitałowe

 

   3.1 Analiza statyczna rozwojowych projektów inwestycyjnych (BEP)

   3.2 Szacowanie strumieni pieniężnych

   3.3 Koszt i struktura kapitału

   3.4 Analiza dynamiczna strategicznych przedsięwzięć

   3.5. Opcje realne w projektach inwestycyjnych

   3.6  Warsztaty praktyczne

 

 

4. Zarządzanie płynnością finansową - budżetowanie kapitału obrotowego

 

   4.1  Zarządzanie zapasami

   4.2  Zarządzanie należnościami

   4.3  Zarządzanie gotówką

   4.4  Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi

   4.5 Cykl konwersji przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie – budżet gotówki

   4.6 Warsztaty praktyczne

 

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 Uwaga: Zajęcia prowadzone są przy z użyciem laptopa i/lub kalkulatora.
 

Uczestnicy

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Trener biznesu i konsultant, posiadający międzynarodowy dyplom w zakresie finansów. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń w zakresie finansów i zarządzania. Pracuje jako wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów. W dorobku naukowym ma na koncie kilka artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”,  „Zarządzanie organizacją przyszłości”, Kapitał intelektualny w dobie globalizacji” czy „Prognozowane wartości dodanej przedsiębiorstwa”.).

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.