Europejski Certyfikat Bankowca EFCB
- egzamin

Kod egzaminu: 
E500

Uczestnicy

Egzamin organizowany jest dla osób pragnących potwierdzić swoją wiedzę bankową uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Bankowca.

Zapraszamy zarówno posiadaczy stopni zawodowych (np. Samodzielnego Pracownika Bankowego, Dyplomowanego Pracownika Bankowego), jak również osoby nieposiadające stopni zawodowych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości.

Wymogi kwalifikacyjne

Osoby przystępujące do egzaminu powinny wykazać się bazową wiedzą ogólnobankową, zgodnie z wymogami kwalifikacyjnymi opracowanymi przez międzynarodowy zespół ekspertów.

Certyfikacja europejska została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami European Banking & Financial Services Training Association Asbbl. Ze strony Polski w pracach nad systemem certyfikacji uczestniczyli: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Warszawski Instytut Bankowości i Gdańska Akademia Bankowa.

Do egzaminu można przygotować się samodzielnie. Wymogi egzaminacyjne są opisane w dokumencie "Cele egzaminacyjne ECB EFCB".
Pomocniczo można skorzystać z podręcznika „Bankowość dla praktyków. Europejski Certyfikat Bankowca EFCB", wydanie III (kliknij, aby pobrać).
Podręcznik został wydany w 2010 r. i ze względu na zmiany w bankowości, w szczególności dotyczące regulacji bankowych, część zagadnień w podręczniku jest już nieaktualna. W tej sytuacji należy go traktować jedynie jako uzupełniający materiał szkoleniowy przed przystąpieniem do egzaminów ECB EFCB. Wiodącym dokumentem w procesie przygotowania kandydatów do egzaminu ECB EFCB są wyżej wskazane "Cele egzaminacyjne ECB EFCB", określające wymagania egzaminacyjne.
Informujemy także, iż podczas przygotowania się do egzaminu ECB EFCB obowiązuje dostępna na rynku literatura bankowa i źródła internetowe.

Organizacja egzaminu

Zgodnie z Regulaminem Egzaminów w Systemie Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej, zatwierdzonym przez Zarząd Związku Banków Polskich i obowiązującym od 1 stycznia 2013 r., egzamin odbywa się przed Komisją powoływaną przez Prezesa ZBP.

Egzamin ma formę pisemną – testu jednokrotnego wyboru składającego się ze 100 pytań. Każde pytanie posiada 4 alternatywne odpowiedzi.

Testy egzaminacyjne przygotowywane są przy wykorzystaniu polskiej bazy pytań ECB EFCB, opracowanej przez zespół ekspertów powołanych przez MSBiF, GAB i WIB.

Czas trwania egzaminu to 120 minut.
Minimum wymagane do zaliczenia testu wynosi 60 pkt (60% prawidłowych odpowiedzi).

Osobom, które nie zdały egzaminu, przysługuje prawo do udziału w jednym nieodpłatnym egzaminie poprawkowym w ciągu roku od daty poprzedniego egzaminu.

Czas trwania

120 minut

Odpłatność

Katowice i Warszawa | 650 zł, w tym 23% VAT