Europejskie Studium Bankowości
przygotowujące do ECB EFCB

Kod szkolenia: 
400

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym podczas egzaminu ECB EFCB prowadzącego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca. Według nowych zasad certyfikat ten uprawnia do starania się o nadanie stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Metoda

Studium realizowane jest metodą nauczania na odległość. System nauczania na odległość wymaga od uczestników dużej samodzielności w procesie uczenia się. Podstawą nauki własnej będą dostarczone każdemu uczestnikowi szkolenia materiały zawierające poza treściami merytorycznymi zbiór testów do samokontroli.

Nauka własna uczestników kursu wsparta będzie cyklem pięciu spotkań konsultacyjnych, które służyć będą usystematyzowaniu wiedzy nabytej w trakcie samodzielnej pracy oraz wyjaśnieniu wątpliwości i odpowiedzi na nurtujące uczestników pytania.

Program

Moduł A
Otoczenie ekonomiczne i monetarne

1. Ekonomiczna i finansowa struktura obszaru europejskiego

 • główne cechy europejskiej gospodarki
 • funkcja i struktura systemu finansowego
 • otoczenie bankowe obszaru europejskiego

2. Polityka monetarna na obszarze europejskim

 • eurosystem
 • narodowy system pieniężny
 • inne systemy pieniężne w Unii Europejskiej

Moduł B
Współzależność produkt – klient

1. Klienci banku

 • klienci banku, kryteria segmentacji
 • segmentacja klientów indywidualnych i przedsiębiorców
 • klient instytucjonalny z sektora finansowego

2. Produkty i usługi bankowe

 • rynek produktów i usług bankowych a rynek finansowy
 • rodzaje klasyfikacji produktów i usług bankowych
 • produkty i usługi bankowe przeznaczone dla klientów indywidualnych
 • potrzeby finansowe przedsiębiorcy a produkty i usługi bankowe
 • kredytowanie przedsiębiorcy

3. Bank w roli pośrednika

 • istota pośrednictwa bankowego
 • bankowe kanały dystrybucji

4. Bilans banku i jego analiza

 • sprawozdania finansowe banku
 • ocena efektywności banku

5. Zarządzanie aktywami i pasywami, ryzykiem i kosztami

 • zarządzanie aktywami i pasywami
 • wycena produktów bankowych
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie finansami
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

Moduł C
Aspekty behawioralne

1. Etyka

 • etyczne myślenie
 • etyka w biznesie
 • bankowość i etyka

2. Marketing

 • znaczenie marketingu dla banku
 • segmentacja rynku i jej powiązania ze strategią
 • jakość, satysfakcja i lojalność klienta
 • aspekty marketingowe powiązane z bankowością detaliczną i korporacyjną
 • scentralizowany i zdecentralizowany marketing w banku
 • planowanie marketingowe. Strategia marketingowa banku
 • marketing mix, marketing bezpośredni, marketing relacji
 • marketing a systemy informatyczne dostępne w banku

3. Zarządzanie

 • planowanie jako funkcja zarządzania
 • podstawowe formy struktury organizacyjnej
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ocena wyników, planowanie kariery
 • szkolenie i rozwój osobisty oraz samozatrudnienie
 • zarządzanie a przywództwo
 • kontrola zarządcza i planowanie zarządcze
 • kultura i tożsamość korporacyjna
 • samozarządzanie
 • motywacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, konflikt i stres

Uczestnicy

Studium adresowane jest do osób pragnących poszerzyć wiedzę ogólnobankową na poziomie odpowiadającym wymaganiom stawianym przez instytucje działające na europejskim rynku usług finansowych.

Czas trwania

30 godzin dydaktycznych ( 4 dni konsultacji )

Prowadzący

Zespół wykładowców reprezentujących różne specjalizacje w obszarze wiedzy bankowej – praktycy bankowi, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni szkół wyższych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.