Ewidencja operacji instrumentami pochodnymi
rynku walutowego, pieniężnego i kapitałowego

Kod szkolenia: 
R041

Korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu ewidencji transakcji forward, futures, swapowych i opcyjnych wykonywanych w celu spekulacji oraz zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym oraz stopy procentowej.

Przykłady będą przedstawiane w oparciu o wzorcowy bankowy plan kont. Istnieje możliwość równoległego zapisu operacji na innych planach kont dla uczestników szkolenia, którzy nie są pracownikami banków.

Program

  1. Podstawowe problemy związane z wyceną instrumentów finansowych i pochodnych wg polskiego prawa bilansowego i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
  2. Różnice w ujawnieniu informacji o instrumentach finansowych i pochodnych (porównanie wymogów polskiego prawa bilansowego do MSSF 7 i dyrektyw unijnych dotyczących implementacji tego standardu i Bazylei II)
  3. Ewidencja walutowych transakcji forward (deliverable forward i non-deliverable forward)
  4. Ewidencja transakcji FRA
  5. Ewidencja transakcji futures (walutowych i na krótkoterminową stopę procentową)
  6. Ewidencja transakcji swap rynku pieniężnego
  7. Ewidencja transakcji swap stóp procentowych (IRS)
  8. Ewidencja transakcji opcyjnych walutowych

Uczestnicy

Pracownicy banku zajmujący się rozliczaniem operacji na rynku pieniężnym, kapitałowym i walutowym dokonywanych przez front office oraz pracownicy pionów rachunkowości i zarządzania finansami dużych przedsiębiorstw i banków.

Uwaga: Wymagana jest podstawowa znajomość instrumentów pochodnych, które są przedmiotem wyceny.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Igor Styn

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.