Finansowanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST),
w tym absorbowanie środków unijnych w nowej perspektywie.

W ramach szkolenia będą omówione m.in.:

- założenia funduszy europejskich 2014-2020,

- zasady wsparcia i możliwości pozyskania funduszy unijnych przez JST,

- możliwości otrzymania dofinansowania zarówno na projekty miękkie jak i projekty infrastrukturalne

Korzyści

 • nabycie przez uczestników wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską z nakierowaniem na JST,
 • poznanie założeń programów dedykowanych JST w perspektywie 2014-2020,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych oraz inwestycyjnych,
 • wygenerowanie pomysłów na projekty.
Po zakończeniu kursu, uczestnik będzie potrafił:
 1. Znaleźć źródła finansowania dla projektów realizowanych przez JST,
 2. Prawidłowo dobrać możliwości finansowania do potrzeb JST,
 3. Znaleźć informacje o konkursach w nowej perspektywie finansowej skierowanych dla JST.

Metoda

Szkolenie opiera się głównie na zajęciach warsztatowych. Uczestnicy otrzymują wiedzę poprzez uczestnictwo w aktywizujących ćwiczeniach.

Program

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 – jakie są założenia i zasady realizacji projektów?
 • polityka spójności – cele i założenia,
 • wytyczne i dokumenty w zakresie polityki spójności na lata 2014-2020,
 • podmioty zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy,
 • na co samorządy będą mogły pozyskiwać środki - nowe cele tematyczne – szansa dla samorządów,
 • programy krajowe, a programy regionalne – gdzie i co obserwować, aby skutecznie aplikować o dotację dla samorządów,
 • źródła informacji o funduszach europejskich.
Programy Operacyjne 2014 -2020 – perspektywa dla samorządów
 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój,
 • PO Infrastruktura i Środowisko,
 • PO Inteligentny Rozwój,
 • PO Polska Cyfrowa,
 • PO Polska Wschodnia,
 • PO Pomoc Techniczna,
 • RPO Województwa Śląskiego.
Programy Operacyjne – na co zwracać uwagę i jak się po nich „poruszać”
 • typologia projektów i kategoryzacja wydatków możliwych do współfinansowania,
 • kto może, a kto nie może zostać beneficjentem – wskazówki,
 • od pomysłu do możliwości realizacji – jak wyglądają poziomy dofinansowania,
 • pomoc publiczna - co się zmienia i jakie niesie to skutki dla beneficjentów z sektora samorządowego.
Jak to się dzieje, że projekty otrzymują dofinansowanie – czyli system wyboru projektów
 • w jakim trybie projekty są wybierane,
 • jak właściwe uwzględniać kryteria oceny i wyboru projektów,
 • wybór i przygotowanie projektu do realizacji,
 • jak przygotować się dokumentacyjnie do opracowania dobrego wniosku,
 • zarządzanie ryzkiem w projektach – o czym samorządy muszą myśleć, aby unikać problemów w realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków UE,
 • nowe podejście do produktów i rezultatów projektu - wskaźniki kluczowym elementem projektu, samorządy jako beneficjenci o wysokim potencjale projektowym – jak zarządzać projektem uwzględniając potencjał projektodawcy,
 • jak uwzględniać w projektach wytyczne i założenia wynikające z tzw. polityk wspólnotowych.

Uczestnicy

 • Osoby pracujące w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • Osoby początkujące,
 • Osoby chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy.

Czas trwania

8x45 min., 1 dzień

Prowadzący

Doświadczony koordynator projektów, specjalistka od pozyskiwania środków na realizację projektów i ich zarządzania, autorka kilkudziesięciu projektów i przedsięwzięć, w tym innowacyjnych, autorskich gier edukacyjnych przygotowanych na zlecenie administracji publicznej, samorządowej i organizacji pozarządowych. W latach 2011-12 kierownik Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Katowicach w ramach sieci Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Wieloletni wykładowca akademicki, certyfikowany trener i szkoleniowiec  z doświadczeniem w wymiarze ponad 800 godzin szkoleniowych z zakresu funduszy europejskich. Od lat związana z sieciami informacji europejskiej kierowanymi przez Komisję Europejską, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Aktualnie zaangażowana w realizację projektu rewitalizacji finansowanego w ramach EOG.

Odpłatność

Katowice : 300 zł brutto za 1 osobę.

Cena za usługę szkoleniową obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu wraz z materiałami dydaktycznymi oraz serwis kawowy i lunch.

Druga i kolejne osoby zgłaszane przez tą samą firmę otrzymują 10% zniżki.

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.