Formularz zgłoszenia - Katowice

ORGANIZATOR

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o. o.
ul. Koszarowa 6; 40 - 068 KATOWICE
tel.: (32) 251 68 34; 251 33 38; faks: (32) 251 78 23
e-mail: szkolenia@msbif.pl

Proszę zaznaczyć czy uczestnik będzie korzystał z wyżywienia?

Cena za usługę szkoleniową obejmuje koszt uczestnictwa w szkoleniu z materiałami dydaktycznymi oraz serwisu kawowego podawanego w trakcie zajęć. Dodatkową pozycję na fakturze będzie stanowił koszt obiadu, jeśli zostanie zaznaczony.

WPŁAT prosimy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski SA, 22 1050 1214 100000 2252 796194
po telefonicznym potwierdzeniu przez pracownika MSBiF
 realizacji szkolenia, które nastąpi na tydzień przed jego planowanym terminem.

Instytucja zgłaszająca - Płatnik
Nazwa instytucji zgłaszającej
Adres
NIP
Nr telefonu
Osoba zgłaszająca/do kontaktu: imię i nazwisko, telefon
Osoba zgłaszająca/do kontaktu: adres e - mail

Realizacja szkolenia w ww. terminie zostanie potwierdzona lub odwołana przez pracownika MSBiF telefonicznie z tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku potwierdzenia realizacji ze strony MSBiF, pracownik poprosi raz jeszcze o potwierdzenie chęci i możliwości udziału zgłoszonego uczestnika w szkoleniu w ww. terminie. Po uzyskaniu takiego potwierdzenia z Państwa strony, niniejsze zgłoszenie potraktujemy jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji uprawnia Szkołę do wystawienia faktury za szkolenie. Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie zwalnia od zapłaty pełnej wysokości należności.

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, powyższe dane pozostają do wyłącznej wiadomości MSBiF.