Inwestycja deweloperska w działalności podmiotu gospodarczego
prowadzącego pełną sprawozdawczość finansową
i spółdzielni mieszkaniowej

Kod szkolenia: 
K606

Korzyści

Uczestnicy poznają ujęcie ekonomiczne, rachunkowe, podatkowe wymiaru inwestycji deweloperskich realizowanych przez spółki deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe, ze szczególnym uwzględnieniem przepływów pieniężnych i przygotowania gruntu do podejmowania decyzji kredytowych.           

Metoda

Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint) w dużym stopniu w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach.

Program

I. Formalnoprawne uwarunkowania realizacji inwestycji deweloperskich

 1. Ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych związanych z działalnością deweloperską spółek deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych na gruncie Ustawy o rachunkowości (w tym MSSF/MSR w zakresie, w jakim zostały one zaimplementowane do UoR) – najważniejsze schematy księgowań

  • faza przygotowawcza inwestycji
  • realizacja nakładów rzeczowych (w tym m.in. rozliczanie kosztów bezpośrednich, pośrednich, aktywowanych kosztów finansowych – w zależności od przyjętej metodologii księgowej)
  • przedsprzedaż lokali
  • rozliczanie rzeczowych efektów inwestycji deweloperskiej
  • rozliczanie przedsprzedaży
  • księgowe skutki rozliczania usterek i sporów z nabywcami lokali
  • odpisy aktualizujące przy inwestycjach deweloperskich
 2. Polityka rachunkowości spółek deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych – jej wpływ na ewidencję zdarzeń gospodarczych
 3. Wskazanie potencjalnym możliwości (obszarów) kreowania wyniku finansowego (tzw. kreatywna księgowość) przy inwestycjach spółek deweloperskich (w tym m.in. konsekwencje księgowej zasady prymatu treści ekonomicznej nad formalną)
 4. Konsekwencje podatkowe realizacji inwestycji deweloperskich
  • na gruncie ustaw podatkowych – CIT, PIT, VAT (pełne zasady opodatkowania, terminy, interpretacje urzędów skarbowych)
  • na gruncie UoR – podatki odroczone i ich wpływ na wyniki finansowe

II. Struktura bilansu i rachunku zysków i strat spółki deweloperskiej i spółdzielni mieszkaniowej prowadzącej inwestycję mieszkaniową – przykłady sprawozdań w zależności od sposobu prowadzenia inwestycji i przyjętych zasad księgowania (z uwzględnieniem spółki celowej)

 1. Pojemność poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych aktywnych w związku z działalnością deweloperską
 2. Analiza sprawozdań finansowych (wzajemne relacje pozycji bilansu i rachunku zysków i strat)
 3. Kwantyfikacja sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek deweloperskich i spółdzielni mieszkaniowych w oparciu o analizy wskaźnikowe – możliwości i ograniczenia

III. Memoriałowy a cashowy wymiar działalności deweloperskiej

 1. Kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ustalenia poziomu i harmonogramu finansowania oraz zdolności kredytowej przy inwestycji deweloperskiej (implikacje m.in. art. 70.1 Prawa bankowego)
 2. Specyficzne ujęcie inwestycyjnych przepływów pieniężnych i zasad rozliczania inwestycji deweloperskich przy spółkach celowych oraz w ramach prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej (konieczność wyodrębniania działalności deweloperskiej, zaawansowane modele analityczne, metodologia oceny efektywności projektów)

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionu kredytowego dokonujących analiz przedsięwzięć deweloperskich.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.