Jak dobrze przeprowadzić analizę ekonomiczno-finansową klienta? Ocena ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa

Korzyści

Nabycie umiejętności interpretacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w zakresie bieżącej i przyszłej oceny zdolności kredytowej na tle zmiennych warunków mikro- i makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy typu cash flow. Omówienie problematyki m.in. pułapek bilansowych i zjawiska kreatywnej księgowości oraz praktycznych mechanizmów ograniczających, w takich przypadkach, ryzyko kredytowe

Metoda

Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach. Podsumowaniem szkolenia może być test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność :

 • przeprowadzania samodzielnej analizy,
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych
 • właściwej argumentacji artykułowanych wniosków

Program

 1. Zdolność kredytowa w Prawie bankowym – Art. 70.1
 2. Rola informacji księgowej i finansowej w ocenie przedsiębiorstwa
  • zdarzenia gospodarcze na gruncie znowelizowanej Ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa, w tym podatkowych i ich wpływ na sprawozdania finansowe i ich interpretację
  • memoriałowy i cashowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – wskazanie kilkudziesięciu kluczowych rozbieżności
  • ustawowy i analityczny układ rachunku przepływów pieniężnych – ograniczenia i  możliwości
 3. Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
  • Analiza rachunku zysków i strat (RZS)

   • podstawowe układy RZS – różnice merytoryczne i interpretacyjne
   • memoriałowy a gotówkowy wymiar danych finansowych zawartych w RZS
   • pojemność poszczególnych pozycji RZS, podstawowe schematy księgowań
   • zestawy technik analitycznych stosowane przy interpretacji RZS
  • Analiza bilansu
   • majątek przedsiębiorstwa (aktywa) i źródła jego finansowania (pasywa)
   • interpretacja poszczególnych pozycji bilansu, w tym w relacji do RZS i rachunku przepływów pieniężnych
   • koncepcja kapitału obrotowego – analiza należności, zapasów, zobowiązań - ocena sprawności zarządzania zasobami
   • analiza zadłużenia i zdolności do regulacji zobowiązań – modele analityczne
  • Rachunek przepływów pieniężnych (RPP) a cash flow
   • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
   • pojemność ustawowego RPP
   • szczegółowa interpretacja ustawowego RPP
 4. Podstawowe techniki analityczne stosowane przy analizie przedsiębiorstw dla celów kredytowych
  • Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych

   • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny zdolności kredytowej  przedsiębiorstwa – spinająca rola RPP w relacji do RZS i bilansu w procesie budowy modeli analitycznych
   • analityczne układy rachunku cash flow (oparte na przychodach ze sprzedaży, EBITDA, EBIT, EBT, EAT, zysku zatrzymanym)
   • analiza zdolności kredytowej na bazie rozbudowanych modeli analitycznych – założenia operacyjne, wyznaczanie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne (kredyt/kredyty), harmonogram obsługi/spłaty kredytów i innych zobowiązań oraz ich koszt
   • definiowanie zagrożeń (analiza wrażliwości) z uwzględnieniem wpływu podstawowych rodzajów ryzyk na ocenę bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej (ryzyko operacyjne, walutowe i stopy% plus transakcje hedgingowe w tym zakresie)
  • Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
   • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)
   • analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
   • rozbudowane metody analizy wskaźnikowej
    • Piramida Du’ Ponta, w tym m.in. EBIT, EBITDA, dźwignia operacyjna i finansowa
    • metody wskaźnikowe wykorzystujące elementy przepływów pieniężnych
 5. Syntetyzowanie analizy przedsiębiorstwa dla celów kredytowych – analiza typu SWOT
 6. Inne techniki diagnozowania kondycji finansowej przedsiębiorstwa
  • Teoria systemów scoringowych - kwantyfikacja wyników analizy wskaźnikowej
  • Metody statystyczne w połączeniu z analizą wskaźnikową – model Altmana
 7. Z uwagi na :
 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR 
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym omawiane są w tych  właśnie kontekstach.

Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

Szkolenie można dostosować do poziomu uczestników – może być ono  przeprowadzone w wersji dla początkujących analityków jak i bardzo zaawansowanych.

 

W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji czyli rozpoczynając od rachunek zysków  i strat poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście wszystkie omawiane tematy a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia do cash flow są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.

Uczestnicy

Pracownicy pionu kredytowego

Czas trwania

2 dni (16 godzin dydaktycznych)

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.