Jak prawidłowo i sprawnie przygotować specyfikację
istotnych warunków zamówienia - warsztaty

Kod szkolenia: 
ZP4

Korzyści

Uczestnicy pogłębią wiedzę i udoskonalą umiejętności w zakresie stosowania Prawa zamówień publicznych, a w szczególności sprawnego i prawidłowego sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, której prawidłowe przygotowanie jest kluczowym etapem dla całej procedury udzielenia zamówienia publicznego.

Program

  1. Opis przedmiotu zamówienia i podstawowych warunków umowy (cena, termin realizacji i warunki gwarancji – propozycje optymalnych rozwiązań
  2. Określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części, w tym problematyka dostaw i usług powtarzających się okresowo
  3. Wybór trybu postępowania z uwzględnieniem stanowiska UPZ
  4. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie – tworzenie warunków w oparciu o przykłady praktyczne
  5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – tworzenie odpowiedniej regulacji w siwz
  6. Kryteria oceny ofert – ustalenie optymalnego wariantu kryteriów (termin realizacji i okres gwarancji jako warunek kontraktowy czy kryterium oceny ofert – czy najniższa cena powinna być jedynym kryterium)

Uczestnicy

Warsztaty skierowane są do zamawiających publicznych, przede wszystkim jednostek sektora finansów publicznych.

Czas trwania

1 dzień / 7 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marcin Płużański

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.