Jak stosować przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Korzyści

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • rozpoznać istotę reklamacji i jej trafnego merytorycznego zakwalifikowania,
 • przygotować odpowiedź na reklamację w terminie (niezwłocznie, nie dłużej niż 30 bądź 60 dni),
 • udzielić odpowiedzi w przypadku braku dokumentów źródłowych,
 • wykorzystać wnioski płynące ze zgłaszanych reklamacji w dalszej działalności podmiotu finansowego,
 • zapobiegać powstawianiu konfliktów prawnych,
 • prawidłowo przygotować się do mediacji z klientem prowadzonej przez Rzecznika Finansowego.

Metoda

Szkolenie prowadzone jest na bazie uchwalonych w 2015 r. zapisów Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W trakcie analizy przepisów trenerka wskazuje odniesienia do innych aktów prawnych, "miękkiego prawa" oraz dobrych praktyk. Omawiane zagadnienia odnoszone są do dotychczasowej praktyki rynku oraz dają możliwość dyskusji i zastanowienia się jak się ona od 2016 r. powinna zmienić. Poruszany jest także aspekt nowego narzędzia jakim jest obowiązkowe postępowanie mediacyjne.

Program

Podstawowe akty prawne i pozaprawne dotyczące reklamacji:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Zasady rozpatrywania reklamacji KNF.
 • Charakter prawny „Zasad” i ich wpływ na praktykę stosowania przepisów ustawy.
 • Wewnętrzne regulacje podmiotów finansowych – zasady ich dostosowania do przepisów ustawy.

Podstawowe pojęcia dotyczące reklamacji:

 • Pojęcie reklamacji.
 • Podmioty uprawnione do złożenia reklamacji:
  • klient czyli kto?
  • problem skarg wpływających za pośrednictwem nadzorców,
  • problem skarg wpływających za pośrednictwem rzeczników konsumentów i organizacji konsumenckich.
 • Podmioty zobowiązane do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji:
  • pojęcie podmiotu rynku finansowego,
  • jednostka podmiotu rynku finansowego czyli co? – problem agentów i outsourcerów.
 • Zasady informowania o postępowaniu reklamacyjnym:
  • klientów zawierających umowę z podmiotem rynku finansowego,
  • klientów nie zawierających umowy z podmiotem rynku finansowego,
  • klientów posiadających umowę zawartą przed wejściem w życie ustawy.

Zasady przygotowania odpowiedzi na reklamację:

 • Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację:

  • co znaczy „niezwłocznie”,
  • kiedy można wydłużyć odpowiedz do 60 dni?
  • odpowiedzialność podmiotu rynku finansowego za podmioty trzecie (np. organizacje płatnicze, urzędy, organy ścigania),
  • wysłanie czy doręczenie – która data decyduje o zachowaniu terminu i jak ją udokumentować?
  • skutki prawne uchybienia terminu – art. 8 ust. 3 ustawy.
 • Forma udzielenia odpowiedzi na reklamację:
  • zasady ustalenia formy z klientem,
  • pojęcie „trwałego nośnika”,
  • czy można uwzględnić reklamację „od ręki” bądź telefonicznie?
 • Treść odpowiedzi na reklamację:
  • uzasadnienie faktyczne,
  • uzasadnienie prawne,
  • dane pracownika,
  • pouczenia.
 • Praktyczne sposoby obrony przed zarzutami klientów.
 • Konsekwencje prawne i pozaprawne "źle załatwianej” reklamacji – możliwości dalszego dochodzenia roszczeń.
 • Praktyczne omówienie najczęstszych błędów w odpowiedziach reklamacyjnych - analiza przypadków.

Szczególne obowiązki  związane z udzielaniem odpowiedzi na reklamacje:

 • Niedozwolone działania i zaniechania w postępowaniu reklamacyjnym.
 • Szczególny tryb udzielania odpowiedzi na reklamacje Powiatowych/Miejskich Rzeczników Konsumentów.
 • Problem tajemnicy bankowej/ubezpieczeniowej/przedsiębiorstwa.
 • Korespondencja dotycząca przedawnionych i zbytych roszczeń:
  • terminy przedawnienia,
  • możliwość prowadzenia korespondencji w sprawie spłaty przedawnionych i zbytych roszczeń – konsekwencje prawne,
  • orzecznictwo Prezesa UOKiK i SOKiK dotyczące reklamacji w sprawie przedawnionych roszczeń.

Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym i obowiązkowe postępowanie mediacyjne:

 • Postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym:

  • terminy udzielania odpowiedzi,
  • zasady udzielania odpowiedzi,
  • sankcje za nienależyte udzielenie odpowiedzi przez podmiot rynku finansowego - jak ich uniknąć?
  • analiza opinii Rzecznika Finansowego pod kątem dalszego postępowania ze skargą klienta,
  • nowe obowiązki sprawozdawcze.
 • Zasady przygotowania się banku do mediacji:
  • analiza sprawy,
  • możliwe zarzuty formalne,
  • możliwe zarzuty merytoryczne,
  • propozycje ugodowe.
 • Ugoda:
  • pojęcie,
  • warunki zawarcia,
  • charakter prawny,
  • wykonalność,
  • skutek prawny.
 • Wpływ uznania roszczenia klienta bądź zawarcia ugody na dalsze istnienie zabezpieczeń – najczęstsze błędy.

Zasady efektywnego wykorzystania informacji zwrotnej od klienta:

 • Rola działu reklamacji w banku:

  • zasady komunikacji z departamentami merytorycznymi,
  • rola departamentu zgodności w procesie reklamacji.
 • Praktyczne wykorzystanie zarzutów klientów zgłoszonych w postępowaniu reklamacyjnym w celu poprawy funkcjonowania banku

Uczestnicy

 • Specjalistom odpowiedzialnym za przyjęcie lub/i rozpatrywanie reklamacji w instytucjach finansowych
 • Pracownikom działów PR, obsługi klienta
 • Menedżerom odpowiedzialnym za jakość obsługi klientów lub/i tworzenie procedur reklamacyjnych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.