Kodeks spółek handlowych
i ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Kod szkolenia: 
KSH

Korzyści

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję poznać konstrukcję prawną poszczególnych spółek, jakie zostały zdefiniowane w Kodeksie spółek handlowych, wprowadzone przez kodeks zmiany w funkcjonowaniu istniejących spółek handlowych, które otwierają nowe możliwości dla wspólników spółek oraz ich organów, jak również pociągają dla nich szereg nowych obowiązków, zorientować się w wybranych aspektach nowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej.

Program

 1. Omówienie Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807) oraz Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 174, poz. 1808):

  • Pojęcie przedsiębiorcy, w tym kryteria podziału przedsiębiorców na mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz przedsiębiorstwa
  • Zasady działalności przedsiębiorców, w tym pojęcie działalności gospodarczej
  • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana)
  • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry
  • Zasady uczciwej konkurencji
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 2. Spółka cywilna – zasady tworzenia, funkcjonowania i likwidowania w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
 3. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych:
  • Spółki osobowe: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna
  • Spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna
  • Spółka w organizacji
  • Kompetencje organów spółek kapitałowych – zarządu i rady nadzorczej oraz odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych
  • Zasady powoływania, odwoływania i wynagradzania członków organów spółek kapitałowych
 4. Spółka europejska – zasady tworzenia i funkcjonowania

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników pionów kredytowych specjalizujących się w kredytowaniu podmiotów gospodarczych oraz dla kadry zarządzającej i pracowników spółek prawa handlowego, jak również dla osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki regulowanej przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Maria Bogaczyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.