Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w banku

Kod szkolenia: 
MSFF

Korzyści

Zapoznanie się z regulacjami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic MSSF a polskie prawo bilansowe.

Zdobycie wiedzy z zakresu obowiązujących od 2005 r. regulacji w zakresie przepisów prawa bilansowego w obszarze instrumenty finansowe, w tym ekspozycja kredytowa.

Poznanie zmian w MSSF obowiązujących od 2005 r.

Program

1. Wprowadzenie MSSF po raz pierwszy – informacje o standardzie, dzień przejścia, zwolnienia obligatoryjne i fakultatywne

2. Podstawowe zasady, elementy i układ sprawozdania finansowego

 • Prezentacja sprawozdań finansowych
 • MSR 8 – zysk lub strata okresu sprawozdawczego, podstawowe błędy i zmiany zasad (polityki) rachunkowości
 • MSR 10 – zdarzenia następujące po dacie bilansu
 • MSR 7 – rachunek przepływów środków pieniężnych

3. MSSF obowiązujące od 2005 r.

 • MSSF 1 – wprowadzenie MSSF po raz pierwszy
 • MSSF 2 – płatności rozliczane w akcjach
 • MSSF 3 – połączenia jednostek gospodarczych
 • MSSF 5 – aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży, działalność w trakcie zaniechania
 • MSSF 6 – poszukiwanie i ocena złóż mineralnych
 • MSSF 7 – instrumenty finansowe – ujawnienie

4. Gospodarka własna

 • MSR 38 – wartości niematerialne i prawne
 • MSR 16 – rzeczowe aktywa trwałe
 • MSR 36 – utrata wartości aktywów
 • MSR 2 – zapasy
 • MSR 37 – rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

5. Zagadnienia ogólne

 • MSR 12 – podatek dochodowy
 • MSR 19 – świadczenia pracownicze
 • MSR 20 – dotacje państwowe oraz ujawnienia informacji na temat pomocy państwa
 • MSR 21 – skutki zmian kursów wymiany walut obcych
 • MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego
 • MSR 29 – sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji
 • MSR 18 – przychody

6. MSR dotyczące spółek publicznych

 • MSR 14 – sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności
 • MSR 33 – zysk przypadający na jedną akcję
 • MSR 34 – śródroczna sprawozdawczość finansowa

7. Zagadnienia szczegółowe

 • MSR 11 – długoterminowe umowy o budowę
 • MSR 17 – leasing
 • MSR 40 – inwestycje w nieruchomości

8. Inwestycje, sprawozdania podmiotów powiązanych

 • MSR 27 – skonsolidowane sprawozdanie finansowe i inwestycje w jednostkach zależnych
 • MSR 28 – inwestycje w jednostkach stowarzyszonych
 • MSR 24 – ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
 • MSR 31 – wspólne przedsięwzięcia

9. Instrumenty finansowe

 • MSR 32 i 39 – instrumenty finansowe – wycena i ujawnianie

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone w szczególności dla osób znających zagadnienia rachunkowości, regulacje Ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych do niej.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Grażyna Machula

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.