MSR/MSSF - wpływ na analizy dla celów kredytowych
z uwzględnieniem zjawiska kreatywnej księgowości oraz metod jego eliminacji

Kod szkolenia: 
MSR MSSF

Korzyści

 1. Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy o nowej filozofii Uor, nowym podejściu do analizy sprawozdań finansowych, nowych schematach księgowych
 2. Wskazanie uczestnikom nowych wyzwań stojących przed analitykami, w szczególności uwzględnienie kluczowej, w stosunku do analizy wskaźnikowej, roli przepływów pieniężnych w związku z rozdźwiękiem pomiędzy memoriałowymi wynikami finansowymi a faktycznym cash flow oraz coraz powszechniejszym zjawiskiem kreatywnej księgowości
 3. Omówienie Ustawy o rachunkowości pod kątem przyszłych analiz dla celów kredytowych.

Część teoretyczna wsparta jest przykładami praktycznymi.

Program

1. Omówienie systemu prawa bilansowego w Polsce, w tym zakresu implementacji MSR/MSSF do polskiego porządku prawnego (Ustawa o rachunkowości 2002)

2. Wprowadzenie systemu standardów rachunkowości:

 • Krajowe Standardy Rachunkowości – znaczenie i zakres stosowania
 • MSR/MSSF jako docelowy model rachunkowości przedsiębiorstwa

3. Zmiany w zasadach rachunkowości:

 • polityka rachunkowości firmy – instrukcja czytania sprawozdania finansowego (przykłady praktyczne)
 • zasady rachunkowości a memoriałowy, pieniężny i podatkowy wymiar działalności firmy
 • metazasada – prymat treści ekonomicznej operacji gospodarczej nad jej formą prawną (zmiana filozofii sporządzania sprawozdań finansowych – legalna kreatywna księgowość)

4. Memoriałowe wyniki finansowe, przepływy pieniężne a zdolność do obsługi zadłużenia – implikacje art. 70 Prawa bankowego i przepisów aktów wykonawczych – instrumentarium analityczne eliminujące skutki stosowania tzw. kreatywnej księgowości

5. Rachunek zysków i strat (RZS) – praktyczna interpretacja na gruncie memoriałowym i na gruncie cash flow:

 • warianty RZS (porównawczy i kalkulacyjny) – podstawowe różnice, pułapki, problemy interpretacyjne – ćwiczenia praktyczne
 • kapitał obrotowy i jego kluczowe znaczenie dla operacyjnych przepływów pieniężnych – ćwiczenia praktyczne
 • najczęstsze błędy popełniane przy analizie kapitału obrotowego i interpretacji wskaźników rotacji
 • finansowanie kapitału obrotowego – wybrane aspekty (argumenty) sprzedażowe
 • amortyzacja ekonomiczna i podatkowa, economic life i usful life – pojęcie wartości rezydualnej przy amortyzacji (amortyzacja jako narzędzie kreowania wyniku finansowego)
 • niefakturowane przychody ze sprzedaży (nowe zasady rozliczeń kontraktów długoterminowych)
 • koszty niewykorzystanych mocy produkcyjnych
 • nowe podejście do rezerw – obecnie odpisów aktualizujących
 • nowe podejście do różnic kursowych, w tym m.in. wbudowane instrumenty pochodne
 • podatki odroczone (rezerwa i aktywo z tytułu podatków odroczonych) – wykorzystanie analizy obszaru fiskalnego do pomiaru cashowego wymiaru działalności firmy
 • memoriałowe wyniki finansowe a faktyczne przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie – praktyczne analizy przedsiębiorstw

6. Ekonomiczny wymiar bilansu i jego praktyczna interpretacja:

 • nowa koncepcja budowy bilansu – nowa, ekonomiczna definicja aktywów – omówienie pojemności najważniejszych, zmienionych pozycji bilansu, schematy powiązań z RZS
 • zasady wyceny aktywów i przesłanki ich stosowania: cena nabycia, koszt wytworzenia, cena sprzedaży netto, wartość godziwa (wg UoR i MSR/MSSF), trwała utrata wartości
 • nowe zasady rozliczania realizowanych projektów inwestycyjnych (środki trwałe w budowie)
 • nowe ujęcie leasingu (ewidencja leasingu – jako narzędzie kreatywnej księgowości)
 • kapitały własne – memoriałowe i podatkowe skutki wniesienia aportu, interpretacja kapitału z aktualizacji wyceny
 • nowe, ekonomiczne rezerwy w pasywach
 • wycena aktywów i pasywów w warunkach braku założenia o kontynuacji działania (ważne przy monitoringu i restrukturyzacji)
 • wycena zobowiązań pozabilansowych
 • analiza wskaźnikowa w praktyce – ograniczenia i możliwości (najczęstsze błędy systemów scoringowych)

7. Rachunek przepływów pieniężnych (RPP):

 • idea budowy RPP i znaczenie w systemie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa – układ bezpośredni i pośredni – omówienie korekt (operacyjnych i nieoperacyjnych)
 • interpretacja rachunku przepływów pieniężnych – ułomność klasycznej analizy (alternatywne metody oceny cash flow firmy)
 • zamknięte modele analityczne – najbardziej precyzyjne i profesjonalne narzędzia pomiaru zdolności kredytowej (modelowanie założeń operacyjnych, szycie produktu kredytowego na miarę, dopasowanie spłaty rat do zdolności przyszłej kredytowej – ćwiczenia praktyczne)

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników banku zajmujących się analizą wniosków kredytowych przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.