Negocjacje w bankowym postępowaniu windykacyjnym
na tle aspektów prawnych dochodzenia roszczeń

Kod szkolenia: 
P111

Korzyści

Poznanie zasad, sposobów oraz technik prowadzenia negocjacji w bankowym postępowaniu windykacyjnym na tle zagadnień prawnych związanych z rodzajami odpowiedzialności cywilnej, procedurami i technikami skutecznego dochodzenia roszczeń bankowych.

W trakcie seminarium prowadzone są gry symulacyjne oraz rozwiązywane przykłady praktyczne.

Program

 1. Rodzaje odpowiedzialności cywilnej:

  • odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa
  • odpowiedzialność osobista i rzeczowa
 2. Odpowiedzialność współmałżonków za długi
 3. Odpowiedzialność spadkobierców za długi
 4. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zaległości z tytułu umów kredytowych, współpraca z dłużnikiem (różnego rodzaju umowy zawierane z dłużnikiem, których celem jest pomoc w wykonaniu zobowiązań, ugody, postępowanie układowe)
 5. Zastosowanie negocjacji i mediacji jako alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)
 6. Organizacja negocjacji
 7. Reguły psychologiczne sterujące przebiegiem ludzkiego postępowania
 8. Techniki wywierania wpływu
 9. Mowa ciała
 10. Elementy autoprezentacji
 11. Omówienie wpływu wykorzystania ww. technik na wynik procesu negocjacyjnego
 12. Symulacje sesji negocjacyjnych
 13. Uwagi ogólne dotyczące realizacji zabezpieczeń, sprzedaży wierzytelności, egzekucji, postępowania upadłościowego

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie działań zmierzających do zaspokojenia roszczeń bankowych, odpowiedzialnych za kontakty z klientami w trakcie prowadzonego postępowania windykacyjnego.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Prawnik negocjator oraz radca prawny – adwokat, doświadczony praktyk bankowy i dydaktyk

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.