Niekonwencjonalne metody oceny projektów inwestycyjnych
i ryzyka kredytowego

Kod szkolenia: 
K604

Korzyści

W części I uczestnicy seminarium otrzymają praktyczne informacje z zakresu technik weryfikacji aplikacji kredytowych realizowanych w formule „project finance” w specyficznych polskich warunkach. Zaakcentowane będą czynniki ryzyka kredytowego dla banku. Omówiona zostanie kwestia weryfikacji prognoz finansowych i umów towarzyszących projektom inwestycyjnym.

W części II uczestnicy zostaną zaznajomieni z metodami analizy finansowej i ekonomicznej, kwestiami związanymi z manipulacjami sprawozdaniami finansowymi, które mogą wpłynąć na ocenę ryzyka kredytowego.

Program

Część I

Metody oceny projektów inwestycyjnych – podejście konwencjonalne i niekonwencjonalne

 1. Definicja projektu inwestycyjnego i inwestycji oraz projektu deweloperskiego. Pojęcie inwestycji a modernizacji, ulepszenia i remontu
 2. Dokumentacja finansowa inwestycji – studia przedrealizacyjne i studia wykonalności projektów inwestycyjnych. Zasady tworzenia i weryfikacji
 3. Rachunek efektywności projektów inwestycyjnych. Mierniki proste i dyskontowe
 4. Podstawowe sposoby finansowania projektów inwestycyjnych:
  • finansowanie konwencjonalne (oparte o bilans)
  • finansowanie niekonwencjonalne na zasadach project finance
 5. Podstawowe cechy project finance:
  • rola struktury prawno-finansowej transakcji i zarządzania ryzykami projektu
  • pojęcie spółki celowej
  • formy prawne spółek celowych
  • podatkowe aspekty tworzenia spółek celowych
  • znaczenie i formy regresu do sponsorów projektu
 6. Podstawowe rodzaje ryzyka projektów inwestycyjnych
 7. Sposoby zarządzania ryzykami projektu inwestycyjnego – rola doboru partnerów i formułowania umów oraz deklaracji towarzyszących projektowi
 8. Umowy towarzyszące projektowi inwestycyjnemu i znaczenie dla powodzenia projektu
 9. Organizowanie finansowania projektu – elementy krytyczne
 10. Zadania

Część II

Analiza ekonomiczno-finansowa dla firm prowadzących pełną rachunkowość

 1. Źródła informacji finansowej w Polsce. Udostępnianie informacji ekonomiczno-finansowej w świetle przepisów prawa
 2. Pojęcie zdolności kredytowej w obrocie gospodarczym. Etapy weryfikacji zdolności kredytowej
 3. Metodyka oceny zdolności kredytowej. Rodzaje:
  • dokumentacja kredytowa, źródła informacji w procesie oceny zdolności kredytowej
  • formalna i merytoryczna ocena zdolności kredytowej
  • wybrane systemy oceny ryzyka kredytowego dla różnych typów klientów, rola metod scoringowych
  • metodyka oceny zdolności kredytowej (podejście zintegrowane)
 4. Analiza ekonomiczna w ocenie zdolności kredytowej
  • badanie kondycji branż
  • analiza konkurencji
 5. Metodyka analizy finansowej w ocenie zdolności kredytowej dla podmiotów prowadzących pełną rachunkowość
  • miejsce analizy finansowej w metodykach oceny ryzyka kredytowego
  • systematyka metod analizy finansowej
  • czynnik czasu w analizie finansowej
  • retrospektywna i prospektywna analiza finansowa
  • zasady budowy modeli finansowych w analizie prospektywnej
 6. Zastosowanie analizy finansowej dla różnych typów klientów banku i różnych transakcji. Dobór wskaźników finansowych:
  • podmioty prowadzące pełną i uproszczoną rachunkowość
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • podmioty – „spółki specjalnego przeznaczenia"
 7. Ograniczenia w stosowaniu analizy finansowej w ocenie ryzyka kredytowego w banku
  • rola informacji dodatkowej i sprawozdania z działalności
  • rola rachunkowości zasobów niematerialnych
  • pojęcie kreatywnej i agresywnej księgowości i rachunkowości – przykłady
 8. Znaki ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych w praktyce analizy finansowej
 9. Zadania

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do pracowników pionu sprzedaży kredytów komercyjnych, pionu oceny ryzyka kredytowego oraz audytu wewnętrznego.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Krzysztof Czerkas

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.