Nowe formy przestępczości wewnątrz- i zewnątrzbankowej

Kod szkolenia: 
PWZ

Korzyści

Poznanie najnowszych metod i form popełniania przestępstw na szkodę banku, nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów i elementów związanych z planowanym zamachem na bank i jego mienie, poznanie standartowych procedur reagowania na występujące zagrożenia

Program

I. Współczesne zagrożenia sektora bankowego przestępczością

II. Napady na banki jako najgroźniejsza forma przestępczości w sektorze bankowym

 1. Skala zjawiska w ujęciu statystycznym i aktualne cechy charakterystyczne napadów
 2. Zagrożenia dla życia i zdrowia pracowników i klientów banku
 3. Straty powstałe w wyniku napadów

III. Metody działania sprawców napadu na przykładzie doświadczeń z prokuratorskich postępowań

 1. Napady dokonywane przez zorganizowane grupy przestępcze
 2. Napady popełniane przez indywidualnych, „nieprofesjonalnych” sprawców

IV. Obowiązki banków i ich pracowników w zakresie zabezpieczenia placówek przed możliwością napadu w świetle Ustawy o ochronie osób, mienia i Prawa bankowego

 1. Obowiązek ochrony placówki w sposób adekwatny do potencjalnych zagrożeń
 2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy bankowej
 3. Obowiązek przestrzegania tajemnicy służbowej

V. Możliwość rozpoznania zagrożenia napadem na etapie przygotowania działań przestępczych

 1. Typowe działania rozpoznawcze i przygotowawcze sprawców napadu
 2. Okoliczności i zachowania, które mogą być zauważone przez pracowników banku
 3. Sposoby reakcji ochrony i pracowników banku

VI. Procedury postępowania w przypadku napadu

 1. Obowiązek opracowania procedur i zapoznania z nimi pracowników banku
 2. Plan ochrony przed napadem
 3. Zasada pernamentnego szkolenia pracowników w zakresie znajomości procedur

VII. Szczegółowa zasada postępowania i zachowania pracowników banku w przypadku napadu

 1. Zasada czujności i profesjonalizmu
 2. Zasada poddania się woli napastnika i wykonywania jego poleceń
 3. Zasada nieprowokowania napastnika
 4. Zasada niezwłocznego uruchomienia alarmu
 5. Zasada obserwowania napastników
 6. Zasada nieutrudniania ucieczki napastnikowi
 7. Zasada powiadomienia pogotowia i policji po napadzie
 8. Zasada zabezpieczenia miejsca napadu i śladów przestępstwa

VIII. Przestępstwo wyłudzenia kredytu bankowego

 1. Współczesne formy i metody wyłudzeń kredytów:

  • skala zjawiska
  • szacunkowe straty generowane przestępstwem
 2. Sposoby działania sprawców wyłudzeń:
  • metody wprowadzania banku w błąd co do istotnych dla udzielenia kredytu okoliczności
  • fałszowanie dokumentów przedkładanych w banku w związku z wnioskiem kredytowym (dokumenty podrobione, dokumenty przerobione, dokumenty poświadczające nieprawdę)
  • składanie nieprawdziwych oświadczeń w toku procesu przyznawania kredytu

IX. Prewencja w zakresie wyłudzeń kredytu

 1. Warunki podstawowe skutecznej prewencji:

  • profesjonalizm zawodowy pracowników banków uczestniczących w procesach weryfikacyjnych i decyzyjnych wniosków kredytowych
  • realizowanie i wykorzystywanie programu „Poznaj swojego klienta” jako istotna przesłanka prawidłowych ocen i decyzji kredytowych
  • standardy minimalizujące ryzyko ocen i decyzji
 2. Warunki szczegółowe skutecznej prewencji:
  • wiedza o kliencie jako warunek podstawowy ocen szczegółowych (zakres informacji dotyczących kredytobiorcy, sposoby pozyskiwania informacji, aktualizacja informacji)
 3. Podstawowe kryteria ocen dokumentów przedkładanych przez kredytobiorców:
  • różnice w ilości i rodzaju dokumentów pozyskiwanych przez bank w zależności od rodzaju kredytu
  • dokumenty dot. kredytów dla osób fizycznych (gotówkowe na zakup w systemie ratalnym, hipoteczne)
  • dokumenty dot. kredytów dla jednostek organizacyjnych, w tym zwłaszcza podmiotów gospodarczych
  • metody i sposoby oceny dokumentacji dołączonej do wniosków kredytowych (identyfikacja podrobionych, przerobionych i poświadczających nieprawdę zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, ocena prawdziwości dokumentów handlowych (faktury, rachunki itp.), ocena prawdziwości dokumentacji urzędowej (zaświadczenia z ZUS i US, kopie deklaracji podatkowych, wypisy z ksiąg wieczystych itp.), ocena rzetelności ekspertyz i wycen rzeczoznawców, przedkładanych przez kredytobiorców, ocena ekonomiczna przedkładanych biznesplanów i prognoz gospodarczych), warunki podstawowe skutecznej prewencji – formy i metody weryfikowania wiedzy o kliencie – kredytobiorcy

X. Przestępstwo oszustwa kredytowego

 1. Istota przestępczych działań, ubieganie się o kredyt, pożyczkę, dotację, gwarancję:

  • przedłożenie nierzetelnych dokumentów
  • brak skutku w postaci wyłudzenia

XI. Przestępstwa popełniane przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej

 1. Przestępstwa dotyczące kart płatniczych i bankomatowych
 2. Skimming jako podstawa przestępstw kartowych
 3. Przestępstwa związane z bankowością internetową

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do wszystkich pracowników banków, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników kasowych, pracowników pionów kredytowych oraz kierowników placówek.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marek Dydyszko, Jerzy Iwanicki

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.