Nowoczesna, profesjonalna analiza finansowa dla księgowych - czyli jak instytucje finansowe oceniają firmy i jakie parametry ich sprawozdań finansowych są najważniejsze

Korzyści

Przygotowane dla Państwa szkolenie wyjaśnia księgowym nowe formy usług, jakie mogą świadczyć na rzecz obsługiwanych przez siebie podmiotów. Jego celem jest wskazanie kluczowych obszarów oceny sprawozdań finansowych dokonywanych przez banki, firmy leasingowe oraz instytucje dystrybuujące środki unijne. Szkolenie pozwala zapoznać się i przećwiczyć w praktyce narzędzia informatyczne do modelowania procesów biznesowych oraz analizowania skutków podejmowanych decyzji finansowych w sferze wyników finansowych, obciążeń podatkowych i zdolności do obsługi zobowiązań. Szkolenie stanowi doskonałą podstawę merytoryczną do wspierania PRZEZ KSIĘGOWYCH obsługiwanych podmiotów w obszarze inwestycyjnym, planowania finansowego, restrukturyzacji, przejęć, zarządzania grupą kapitałową oraz pozyskiwania wszelkich form finansowania zewnętrznego.

Program

Dzień 1
 1. System prawa bilansowego w Polsce i wpływ implementacji MSR/MSSF na wizerunek przedsiębiorstwa w oczach instytucji finansowych
 2. Zdolność do regulowania zobowiązań, w tym zdolność kredytowa i leasingowa oraz zdolność do absorpcji środków unijnych
 3. Jakie czynniki decydują o przyznaniu kredytu, leasingu, dotacji
 4. Jak ograniczać ryzyko w biznesie na podstawie analizy sprawozdań finansowych
 5. Klasyczna analiza wskaźnikowa:
  1. dotychczasowe osiągnięcia, zestaw 30 klasycznych, powszechnie stosowanych wskaźników ekonomiczno - finansowych
  2. rozbudowane modele wskaźnikowe m.in. piramida DuPonta, wskaźnik Altmana - jak sprawdziły się w kryzysie i jak sprawdzają się w rzeczywistości pokryzysowej
 6. Czy można za pośrednictwem analizy wskaźnikowej ocenić ryzyko transakcji kredytowej, czyli jakie czynniki decydują o spłacie zobowiązań kredytowych?
  1. znaczenie memoriałowych (ekonomicznych) wyników finansowych
  2. znaczenie podatkowego modelu oceny firmy
  3. znaczenie realnych przepływów pieniężnych
 7. Znaczenie analiz wskaźnikowych w procesach kredytowych - kto podejmuje decyzje?
  1. informatyczny model decyzyjny
  2. analityczny model decyzyjny
 8. Nowoczesne sprawozdania finansowe jako źródło informacji o ekonomicznym potencjale przedsiębiorstwa
  1. ekonomiczny wizerunek przedsiębiorstwa - wady i zalety
  2. pieniężny wizerunek przedsiębiorstwa - wady i zalety
  3. księgowy wizerunek przedsiębiorstwa - wady i zalety
  4. podatkowy wizerunek przedsiębiorstwa - wady i zalety
 9. Źródła deformacji wskaźników i analiz wskaźnikowych
  1. kreatywna księgowość i pułapki bilansowe - przykłady
  2. wyceny i powszechny subiektywizm sprawozdań finansowych - przykłady
  3. brak pełnych danych finansowych (F-01) - przykłady
  4. nierzetelne dane statystyczne (branżowe), system decylowy - przykłady
  5. statyczny (punktowy) charakter - przykłady
 10. Błędy i zaniechania Ustawy o rachunkowości i ich wpływ na deformacje klasycznych wskaźników ekonomiczno-finansowych opisujących przedsiębiorstwo - przykłady
 11. Omówienie i interpretacja poszczególnych klasycznych wskaźników ekonomiczno-finansowych (ok. 30 pozycji) pod kątem
  1. krytycznej analizy rzetelności i prawdziwości przekazu
  2. podatności na deformacje z obszaru kreatywnej księgowości
  3. adekwatności do realnych przepływów pieniężnych
  4. właściwej  wagi z systemach scoringowych banków komercyjnych, KNF, NBP
  Dzień 2
 1. Omówienie nowych, niestosowanych powszechnie wskaźników mogących istotnie wesprzeć procesy decyzyjne w obszarze kredytowania przedsiębiorstw, w tym
  1. wskaźniki odwołujące się do przepływów pieniężnych
  2. wskaźniki ryzyka transakcji (m.in. RORAC, RARORAC)
  3. wskaźniki efektywności podatkowej
  4. zmiana znaczenia (wag) wskaźników
 2. Modelowanie procesów biznesowych na zamkniętych modelach analitycznych - najwyższa jakość procesu wsparcia klientów biur rachunkowych:
  1. budowa i rodzaje modeli analitycznych
  2. modelowanie procesów biznesowych w praktyce
  3. praktyczna ocena zdolności do obsługi zobowiązań
 3. Hybrydowe modele oceny ryzyka transakcji kredytowych bazujące na modelowaniu procesów biznesowych w obszarze zdolności do obsługi zobowiązań przy wsparciu zestawu statycznych i dynamicznych wskaźników ekonomiczno-finansowych - ćwiczenia i przykłady
  1. klasyczne zamknięte modele analityczne oparte na metodologii cash flow
  2. zmodyfikowany model oceny wskaźnikowej
  3. wykorzystanie teorii systemów scoringowych do eliminacji / neutralizacji / wzmacniania ujemnych i dodatnich korelacji - modelowanie korelacji
  4. kwantyfikacja ryzyka transakcji kredytowych  na poziomie wskaźnikowym
  5. wykorzystanie analizy wskaźnikowej do kreowania strategii zabezpieczenia transakcji, w tym dynamiczny monitoring klienta
 4. Praktyczne ćwiczenia porównawcze klasycznego i zmodyfikowanego (hybrydowego) modelu oceny ryzyka kredytowego (5 firm z różnych branż)
 5. Uwagi i sugestie do klasycznych modeli oceny jakościowej w bankowej analizie kredytowej
  1. rozpoznanie kluczowych ryzyk pozafinansowych
  2. interpretacja sygnałów ostrzegawczych
  3. kwantyfikacja
 6. Uwagi i sugestie dotyczące stosowania zabezpieczeń w biznesie
Uczestnicy otrzymują rozbudowane materiały pomocnicze w formie papierowej i elektronicznej (na CD-ROM) przygotowane przez trenera specjalnie dla potrzeb tego szkolenia. Każdy uczestnik oprócz kompletu materiałów dydaktycznych otrzyma materiały dodatkowe w postaci notesu oraz długopisu MSBiF. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu seminarium.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ukończył studia doktoranckie w Instytucie Badań Systemowych Państwowej Akademii Nauk w Warszawie, na kierunku Informatyka w zarządzaniu i finansach.

Posiada wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej, analizy makroekonomicznej, analiz z zakresu fuzji i przejęć, planowania finansowego. Posiada doświadczenie w opracowywaniu planów finansowych i programów restrukturyzacyjnych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych, planów fuzji i przejęć. Sprawował nadzór nad pracami Wydziału Analiz i Informacji Zarządczej oraz Wydziału Ryzyka Bankowego.

Dla firm i banków prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu analiz finansowych, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, budowy planów finansowych i restrukturyzacyjnych. Prowadzi również szkolenia prawne.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.