O nas

Jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku usług szkoleniowych. Specjalizujemy się w usługach na rzecz banków i instytucji finansowych. W ciągu przeszło 25 lat z naszej oferty skorzystało już ponad 141 tysięcy osób. W naszej działalności kierujemy się Kodeksem Dobrych Praktyk.

Zgodnie z naszą misją, przyjętą w 1991 r., prowadzimy najwyższej jakości seminaria, kursy i konferencje podnoszące poziom wiedzy i doskonalące praktyczne umiejętności zarówno kadry menedżerskiej, jak i pracowników poszczególnych departamentów banków. Wysoką jakość naszych usług zawdzięczamy trenerom – ekspertom w swoich dziedzinach, z którymi współpracujemy.

Jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego widniejemy w ewidencji prowadzonej przez prezydenta miasta Katowice (nr 24/99). Figurujemy także w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Należymy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Dwukrotnie zostaliśmy uhonorowani Złotym Laurem Umiejętności i Kompetencji. W rankingu Związków Banków Polskich na najbardziej docenianą przez sektor bankowy w Polsce instytucję szkoleniową zajęliśmy pierwsze (2011) i drugie (2012 r.) miejsce.

Kalendarium

1990

 • Rozpoczęcie długoletniej współpracy z Fundacją France – Pologne i organizacja pierwszych szkoleń prowadzonych przez wykładowców francuskich, przybliżających słuchaczom zagadnienia gospodarki rynkowej (październik)

1991

 • Formalne rozpoczęcie działalności Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów. Założyciele MSBiF: Narodowy Bank Polski, partner francuski Centre de Formation de la Profession Bancaire oraz 23 największe polskie banki (28 lutego)
 • Rozpoczęcie współpracy z British Know How Fund for Poland

1992

 • Założenie, przy współudziale MSBiF, Szkoły Bankowej Stalowa Wola – Rzeszów (12 lutego)
 • Powołanie Dolnośląskiej Szkoły Bankowej w Lubinie (16 kwietnia)
 • Powołanie Rady Naukowo-Programowej MSBiF zrzeszającej przedstawicieli środowiska bankowego. Jej przewodniczącym zostaje prof. dr hab. Władysław Baka (kwiecień)
 • Uhonorowanie MSBiF Złotym Laurem – wyróżnieniem przyznawanym najlepszym przedsiębiorstwom Śląska za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bankowości
 • Przyjęcie MSBiF w poczet znaczących na polu szkoleń bankowych organizacji międzynarodowych: European Banking Training Network (EBTN), International Foundation for Computer Based Education in Banking and Finance (IFCEB) i European Foundation for Management Development (EFMD)

1993

 • Utworzenie Oddziału MSBiF w Warszawie (1 stycznia)
 • Utworzenie Oddziału MSBiF w Bydgoszczy (1 października)

1994

 • Organizacja III Międzynarodowej Konferencji Szkół Bankowych pod honorowym patronatem Prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz. W konferencji wzięło udział 65 przedstawicieli 22 szkół bankowych z 15 krajów z całej Europy, a także 11 przedstawicieli polskich banków (3-4 listopada)
 • Instalacja w MSBiF serwisu Reutersa (22 grudnia)

1995

 • Do grona udziałowców MSBiF dołącza Związek Banków Polskich (5 kwietnia)

1996

 • Podpisanie umowy ze Związkiem Banków Polskich nadającej MSBiFprawo organizowania egzaminów uprawiających do ubiegania się o stopień zawodowy samodzielnego i dyplomowanego pracownika bankowego zgodnie ze Standardami Kwalifikacyjnymi w Bankowości Polskiej
 • Uroczyste obchody 5-lecia MSBiF pod honorowym patronatem Prezes NBP Hanny Gronkiewicz-Waltz (13 marca)
 • Otwarcie pracowni komputerowej Mock Dealing Room służącej symulacji operacji rynku pieniężnego i kapitałowego. Sponsor: British Know How Fund (marzec)
 • Utworzenie przez MSBiF Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów kształcącej studentów w ramach studiów licencjackich i podyplomowych (20 maja)

1997

 • Podpisanie umowy o współpracy w zakresie opracowania i wprowadzenia w życie modelu kształcenia na odległość w dziedzinie bankowości z Nederlands Instituut voor het Bank – en Effectenbedrijf (NIBE), Gdańską Akademią Bankową (GAB) i Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB) (6 marca)
 • Nadanie MSBiF przez Association des Cambistes Internationales (ACI) uprawnień centrum egzaminacyjnego dla dealerów rynków walutowych i pieniężnych (26 sierpnia)
 • Zatwierdzenie przez Komitet Koordynacyjny ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej standardu edukacyjnego w specjalizacji „Analiza kredytowa i fundamentalna” przygotowywanego w MSBiF (28 października)

1999

 • Program szkoleniowy „ABC Bankowości w systemie nauczania na odległość” zajął pierwsze miejsce w konkursie na najciekawszy produkt podczas I Prezentacji Placówek Kształcenia Pozaszkolnego (21-23 września)
 • Organizacja pierwszego w Polsce egzaminu na specjalistę bankowego w zakresie analizy kredytowej i fundamentalnej w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej (27 listopada)

2000

 • Uroczyste obchody 10-lecia działalności MSBiF (14 października)

2001

 • Nominacja MSBiF do Złotego Lauru Umiejętności i Kompetencji za rok 2000 w kategorii instytucji i organizacji wspierających rozwój gospodarki rynkowej lub edukujących na potrzeby firm (10 lutego)
 • Organizacja obrad Piątej Europejskiej Konferencji Zarządzania Konfliktami i Budowania Pokoju pod honorowym patronatem dr. Jana Olbrychta – Marszałka Województwa Śląskiego (17-21 września)
 • Uzyskanie certyfikatu wydanego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej uprawniającego MSBiF do realizacji szkoleń z zakresu przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (25 października)

2002

 • Otrzymanie akredytacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do wdrażania usług współfinansowanych w ramach programu PHARE jako wykonawca szkoleń z zakresu „Marketing eksportowy” i „Transakcje eksportowe" (9 stycznia)
 • Uhonorowanie MSBiF Złotym Laurem za rok 2001 za stworzenie specjalistycznej placówki szkoleniowej oferującej kompleksowe programy szkoleniowe i usługi doradcze mające na celu podwyższenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w bankach oraz za aktywny udział w procesie przemian bankowości polskiej poprzez przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w warunkach konkurencyjności rynkowej (19 stycznia)
 • Uzyskanie prawa do prowadzenia kursów w ramach programu „Akademia Handlu Zagranicznego” (11 lipca)
 • Otrzymanie akredytacji PARP na wykonywanie usług doradczych z zakresu planowania inwestycyjnego dla przedsiębiorstw z sektora MSP w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw (lipiec)

2003

 • Do grona współudziałowców MSBiF dołącza Francusko-Polskie Stowarzyszenie na rzecz Wyższych Studiów Europejskich (Association Franco-Polonaise pour les Hautes Etudes Européennes)

2004

 • Pierwsza edycja kursu przygotowującego do uzyskania ACI Dealing Certificate, objętego patronatem Forex Polska (9-12 marca)
 • Uzyskanie akredytacji EBTN na organizację egzaminów pozwalających uzyskać Europejski Certyfikat Bankowca EFCB w Polsce
 • Zakończenie działalności Oddziału MSBiF w Bydgoszczy (30 czerwca)
 • Pierwsza edycja Europejskiego Studium Bankowości przygotowującego do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB (6 listopada)
 • Pierwsza edycja egzaminu będącego podstawą uzyskania Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB, przeprowadzona wspólnie z GAB i WIB (4 grudnia)