Ocena ryzyka kredytowego związana z finansowaniem spółek komunalnych z uwzględnieniem zmian otoczenia

Kod szkolenia: 
K607

Korzyści

Celem szkolenia jest:

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek komunalnych (z udziałem JST) dla celów transakcji kredytowych i monitoringu
 2. Wskazanie różnic pomiędzy działalnością spółek komunalnych a innych podmiotów gospodarczych i ich wpływ na ocenę sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz analizę dla celów kredytowych
 3. Wskazanie specyfiki procesów inwestycyjnych w spółkach komunalnych i odmienności w ocenie efektów inwestycyjnych
 4. Wskazanie tzw. pułapek bilansowych, mogących skutecznie deformować rzeczywisty wizerunek spółek komunalnych – jedną z najważniejszych płaszczyzn oceny będzie ocena przepływów pieniężnych.

Szkolenie zawiera dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Wykład, prezentacja i liczne ćwiczenia analityczne z udziałem uczestników

Program

 1. Mechanizm oraz ramy ekonomiczne i prawne tworzenia spółek komunalnych (pozycja spółek komunalnych w warunkach wolnego rynku)
 2. Sytuacja sektora budżetowego (JST) oraz jej wpływ na kondycję spółek komunalnych
 3. Kluczowe różnice w podejściu do oceny finansowej standardowego podmiotu gospodarczego a spółki komunalnej (z uwzględnieniem rodzajów spółek komunalnych) – schemat funkcjonowania spółki komunalnej – najważniejsze księgowania i powiązania miedzy sprawozdaniami
 4. Wpływ spółek komunalnych i ich sytuacji ekonomiczno-finansowej na sprawozdawczość finansową i budżetową JST (m.in. konsolidacja sprawozdań finansowych JST)
 5. Statystyka branżowa spółek komunalnych (trendy branżowe) i ich znaczenie w procesie finansowania spółek komunalnych
 6. Analiza ekonomiczno-finansowa spółek komunalnych:
  • klasyczne memoriałowe techniki analityczne
  • analiza wskaźnikowa (możliwości i przede wszystkim ograniczenia) oraz interpretacja wskaźników
  • analiza na bazie przepływów pieniężnych
 7. Ocena zdolności spółek komunalnych do obsługi przyszłych zobowiązań (w tym kredytowych) – ryzyko prawne, gospodarcze i polityczne
 8. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdania spółek komunalnych
 9. Zjawisko kreatywnej księgowości w spółkach komunalnych – podatność sprawozdań na świadome i nieświadome manipulacje księgowe
 10. Specyfika inwestycyjnych przedsięwzięć komunalnych oraz aspekty i ryzyka typowe dla finansowania inwestycji komunalnych (analiza kosztów społecznych inwestycji)
 11. Techniki i sposoby oceny komunalnych przedsięwzięć inwestycyjnych z uwzględnieniem czynników pozafinansowych i sposobów ich wyceny (m.in. analiza kosztów społecznych inwestycji)
 12. Strukturyzacja oraz sposoby mitygowania ryzyka kredytowego w odniesieniu do spółki komunalnej w zależności od formy prawnej, współzależności od właściciela – optymalizacja transakcji i jej ryzyka
 13. Zasady kredytowania spółek/zakładów komunalnych a ustawa Prawo zamówień publicznych
 14. Podatki w spółkach komunalnych i ich optymalizacja

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego sektor JST

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.