Ochrona danych osobowych

Korzyści

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z obowiązkami administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji. Celem szkolenia jest zwiększenie zakresu wiedzy i kompetencji pracowników administratora danych, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji danych będących danymi osobowymi oraz praktycznych obowiązków administratora danych oraz administratora bezpieczeństwa informacji. Wzrost kompetencji pracowników w zakresie ochrony danych osobowych przekłada się na zmniejszenie ryzyka prawnego i reputacyjnego, związanego z nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych lub ich wyciekiem.

Program

 1. Obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście instytucjonalnym.
 • administrator danych
 • administrator bezpieczeństwa informacji
 • powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • rola Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
 • rola innych podmiotów nadzorczych i kontrolnych
 1. Zakres stosowania ustawy.
 • definicja danych osobowych
 • przetwarzanie danych osobowych
 • wyłączenia stosowania ustawy
 1. Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych.
 • wymóg uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • wymogi formalne dotyczące zgód
 • sytuacje uprawniające administratora danych do przetwarzania danych bez uzyskania zgody
 1. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane.
 • obowiązek informacyjny
 • prawo dostępu do danych i ich poprawiania
 • prawo wniesienia sprzeciwu
 1. Obowiązki administratora danych.
 • zasada minimalizmu
 • zabezpieczenie danych osobowych
 • obowiązek rejestracji zbiorów
 • procedury wymagane ustawą o ochronie danych osobowych
 1. Rola administratora bezpieczeństwa informacji.
 • wymogi dotyczące ABI
 • usytuowanie ABI w strukturze organizacyjnej
 • zadania ABI
 1. Zmiany na horyzoncie – Rozporządzenie GDPR.
 • termin wdrożenia
 • nowe obowiązki wprowadzane przez Rozporządzenie GDPR
 • różnice pomiędzy Rozporządzeniem a dotychczasowym stanem prawnym

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników instytucji przetwarzających dane osobowe, ze szczególnym uwzględnieniem administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI).

Czas trwania

1 dzień, 6 godzin dydaktycznych

Prowadzący

Radca prawny i trener, zajmujący się m.in. kwestiami związanymi ze świadczeniem usług bankowych (rachunki, kredyty, depozyty), ochroną konsumenta w branży bankowej, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ochroną danych osobowych, prawem spółdzielczym. W ostatnich latach prowadził szereg projektów wdrożeniowych dotyczące kluczowych regulacji w działalności bankowej m.in. w zakresie bezpieczeństwa płatności internetowych, zarządzania reklamacjami, rachunków uśpionych, maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu i in.

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.