Outsourcing w świetle przepisów prawa i praktyki bankowej

Kod szkolenia: 
Z20

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z:

 • aspektami prawnymi związanymi z outsourcingiem
 • metodami analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka kredytowego, wynikającego z powierzenia wykonywanych czynności osobom trzecim
 • narzędziami kontroli ryzyka wynikającego z powierzenia czynności
 • planowaniem awaryjnym w aspekcie outsourcingu.

Program

 1. Definicja outsourcingu
 2. Podstawy prawne outsourcingu
  • bank jako instytucja zaufania publicznego
  • wymogi służące zapewnieniu bezpieczeństwa banku i jego klientów
  • główne przesłanki uregulowania outsourcingu
 3. Zakres przedmiotowy outsourcingu
  • czynności prawne
  • czynności faktyczne
  • dopuszczalność wykonywania innych czynności w trybie indywidualnego zezwolenia KNB
  • wyłączenia
 4. Odpowiedzialność banku
 5. Odpowiedzialność przedsiębiorcy wykonującego dane czynności powierzone przez bank w drodze outsourcingu
 6. Wymogi w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z outsourcingiem
 7. Sposoby dokonywania oceny ryzyka wynikającego z powierzenia przez bank wykonywania czynności na zewnątrz
 8. Rodzaje analiz (sposoby ich weryfikacji) przeprowadzanych przed podjęciem przez bank decyzji o zawarciu umowy outsourcingu
 9. Wymogi w zakresie tworzenia planów awaryjnych związanych z outsourcingiem
 10. Metody i narzędzia kontroli ryzyka związanego z outsourcingiem
 11. Szczególne obowiązki banku
  • notyfikacja do KNB
  • zapewnienie wykonywania przez KNB efektywnego nadzoru
  • plany awaryjne
  • wybór odpowiedniego przedsiębiorcy
 12. Szczególne uprawnienia KNB
  • możliwość nakazania bankowi podjęcia działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy
  • możliwość żądania od banku określonych dokumentów
  • możliwość określenia szczegółowych zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzaniem przez banki czynności w ramach outsourcingu
 13. Przedsiębiorca jako podmiot mający bliskie powiązania z bankiem – konsekwencje
  • obowiązki biegłego rewidenta prowadzącego badanie sprawozdań finansowych u przedsiębiorców wykonujących czynności w ramach outsourcingu
  • obowiązek przekazywania do KNB sprawozdań finansowych przedsiębiorców
  • czynności kontrolne inspektorów KNB u przedsiębiorców
 14. Szczególna regulacja outsourcingu zagranicznego
 15. Obowiązek banku ogłaszania w miejscu wykonywania czynności informacji o przedsiębiorcach wykonujących czynności w ramach outsourcingu
 16. Dostęp do informacji stanowiących tajemnicę bankową
 17. Przepisy wykonawcze
 18. Stanowiska GINB w sprawie interpretacji przepisów dot. outsourcingu
  • wspólnicy spółek cywilnych
  • outsourcing usług informatycznych
  • outsourcing emisji papierów wartościowych

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do pracowników nadzoru bankowego

Czas trwania

1 dzień / 10 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Jerzy Bańka

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.