Planowanie finansowe w banku

Kod szkolenia: 
PF

Korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętność kojarzenia celów banku ze szczegółowymi zadaniami planu finansowego, poznają czynniki wpływające na wyniki finansowe jednostki organizacyjnej i całego banku, będą potrafili dokonać oceny sytuacji finansowej jednostki i wpływu wybranych kierunków działania na wyniki finansowe jednostki i całego banku, co przyczynia się do usprawnienia procesu planowania finansowego.

Program

1. Strategiczne aspekty planowania finansowego

 • misja
 • cele i zadania
 • analiza czynników zewnętrznych i wewnętrznych (SWOT)

2. Strategia finansowa i planowania zysku

3. Metody wyceny inwestycji

 • metoda wartości bieżącej netto (NPV)
 • metody: wewnętrznej stopy zwrotu (IRR), zewnętrznej stopy zwrotu (ERR), składanej stopy zwrotu (CRR)
 • znaczenie opcji realnych dla wyceny inwestycji

4. Analiza sprawozdań finansowych

5. Analiza wskaźnikowa

 • wskaźniki płynności
 • wskaźniki dochodowości
 • wskaźniki kosztów
 • marża odsetkowa

6. Ocena rentowności

 • wskaźniki rentowności
 • zysk a ryzyko
 • zwrot na aktywach (ROA)
 • zwrot z kapitału (ROE) metoda ekonomicznej wartości dodanej (EVA)

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do kadry zarządzającej (kierownicy jednostek w oddziałach i centrali uczestniczący w procesie planowania finansowego) oraz pracowników służb ekonomiczno-finansowych banku.

Czas trwania

3 dni / 21 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Jerzy Michnik

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.