Praktyczna analiza finansowa firm sektora MŚP (uproszczona i pełna księgowość) - na bazie metodologii przepływów pieniężnych

Korzyści

Nabycie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych na uproszczonej i pełnej księgowości

Wskazanie metod oceny zdolności kredytowej ich ograniczeń i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych

Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji

Nabycie umiejętności przewidywania kompleksowej zdolności do obsługi zobowiązań (finansowych i operacyjnych)

Wskazanie tzw. pułapek bilansowych i zasygnalizowanie zjawiska kreatywnej księgowości – oraz mechanizmów ich neutralizacji na bazie metodologii przepływów pieniężnych

  

Szkolenie zawiera bardzo dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach.

Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie swego rodzaju dialogu.

Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętność :

 • przeprowadzania samodzielnej analizy – zgodnie z wypracowana na szkoleniu metodologią przepływów pieniężnych
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych w aspekcie sprzedaży i ryzyka transakcji

Program

 • Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa
 • Księgowy a gotówkowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – co decyduje o ocenie przedsiębiorstwa : papierowe wyniki finansowe czy zdolność do generowania przepływów pieniężnych
 • Dostępność informacji o przepływach pieniężnych przedsiębiorstw – przesłanki szybkiej i wiarygodnej syntetycznej oceny potencjału kredytowego firmy

 

 

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

 • Prawne (podatkowe) ramy działalności gospodarczej prowadzonej w formie :

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ryczałtu ewidencjonowanego
  • karty podatkowej
 • Charakter uprzywilejowania podatkowego małych firm i jego skutki w zakresie dostępności dokumentacji dla celów analiz kredytowych
 • Rozdźwięk pomiędzy ewidencjami dla celów podatkowych a realnym cash flow
 • Schematy biznesowe i dokumentowe działalności małych firm
  • specyfika ewidencji działalności handlowej, produkcyjnej i usługowej
  • księgowanie kosztów podatkowych i niepodatkowych
  • amortyzacja (w tym jednorazowa)  w małych firmach i jej wpływ na cash flow, problem środków zamortyzowane podatkowo  i nadal generujących korzyści ekonomiczne
  • hipotetyczne wyniki netto małych firm – sposób wyznaczenia i interpretacja
  • transfery pieniężne : od właścicieli do firmy i z firmy do właścicieli
  • należności i zobowiązania małych firm
  • zapasy – sposób ujęcia, wyceny, rozliczania sprzedaży
  • remanent w małej firmie – wpływ na „hipotetyczny” wynik finansowy, cash flow, obciążenia podatkowe
  • ewidencja leasingu, nakładów inwestycyjnych, operacji importowo-eksportowych
  • problem kapitału własnego w małej firmie (teoretyczny charakter kapitału małej firmy i jego zmienność w czasie, transfery zmniejszające i zwiększające kapitał)
 • Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych  - symptomy potencjalnego kryzysu

 

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

 • Implementacja MSR/ MSSF do polskiego systemu pawa bilansowego i jej skutki :

  • kreatywna księgowość
  • pułapki bilansowe
  • spadek wiarygodności analiz branżowych
  • spadek wiarygodności klasycznych analiz wskaxnikowych
 • Memoriałowe wyniki finansowe oraz zjawisko kreatywnej księgowości – czy obraz przedsiębiorstwa wynikający ze sprawozdań finansowych jest prawdziwy
 • Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych
  • Analiza rachunku zysków i strat (RZS) - schematy księgowe, stosowane techniki analityczne i ich ograniczenia
  • Analiza bilansu - powiązania i schematy księgowe, stosowane techniki analityczne i ich ograniczenia
  • Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow
   • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla ceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań
   • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
   • Interpretacja przepływów pieniężnych - techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa:
 • Pieniężny wymiar działalności przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru - ustawowy RPP
 • Istotne znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego firmy dla oceny bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań :
  • interpretacja struktury kapitału obrotowego
  • kredyt kupiecki vs kredyt obrotowy
  • wpływ na zdolność kredytową
 • Kompleksowa analiza finansowa firm na pełnej księgowości:
  • Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych i wskaźników

   • ocena sytuacji bieżącej
   • ocena sytuacji przyszłej – definiowanie zagrożeń, podstawowe rodzaje ryzyka operacyjnego (modele analityczne - cdn)

 

ANALIZY FINANSOWE NA BAZIE  CASH FLOW

 • Uproszczone metodologie cash flow - bazujące na tzw. operacyjnym przepływie pieniężnym i jego dystrybucji

  • znakomita relacja nakładów (czasu) do korzyści (informacji anelitycznych z obszaru cash flow)
  • świetna metodologia do szybkiej, wstępnej oceny sytuacji klientów
 • Zaawansowane metodologie cash flow - zamknięte modele analityczne - najdoskonalsze istniejące narzędzie analityczne do oceny zdolności do obsługi zobowiązań
 • Praktyczne analizy małych firm (uproszczona i pełna księgowość) z wykorzystaniem metodologii cash flow
  • rozpoznanie zapotrzebowania na finansowanie operacyjne, inwestycyjne, leasingi
  • zdefiniowanie warunków operacyjnych - kluczowe znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego
  • modelowanie (parametryzowanie) obsługi zobowiązań kredytowych z uwzględnieniem pełnego pokrycia w cash flow
  • analiza scenariuszy operacyjnych, finansowych, podatkowych i ich wpływu na zdolność do spłaty kredytów
 • Analityczny cash flow vs ustawowy rachunek przepływów pieniężnych
 • Przepływy pieniężne a kreatywna księgowość i pułapki bilansowe

 

ANALIZY CASH FLOW VS ANALIZY WSKAŹNIKOWE

 • Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa

  • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)

   • analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
   • rozbudowane metody analizy wskaźnikowej (EBIT)
   • „wskaźnikowe” przepływy pieniężne – idea EBITDA
 • Najczęstsze błędy popełniane przy analizie poszczególnych wskaźników ekonomiczno-finansowych - nieprawidłowa konstrukcja algorytmów, błędne interpretacje, niewłaściwie rozłożone akcenty
 • Najczęstsze błędy popełniane w analizach wskaźnikowych - elementy teorii systemów scoringowych
 • Systemy scoringowe, i najczęściej występujące w nich błędy - (m.in. wagi, korelacje) krótkie zasygnalizowanie tematu

 

ROZPOZNANIE RYZYK NA BAZIE ANALIZ CASH FLOW I ICH MINIMALIZACJA

 • Ekspozycja na ryzyka operacyjne i finansowe oraz sposoby ich uwzględniania w analizach dla celów kredytowych – analiza scenariuszy
 • Ryzyka pojawiające się w działalności małych firm, sposoby pomiaru i eliminacji :
  • ryzyka podatkowe – utrata uprzywilejowania, SKA
  • typowe ryzyko operacyjne
  • ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej (w warunkach wzrostu kosztu kredytu)
 • Parametryzowanie transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji na bazie metodologii cash flow - rozbudowana analiza scenariuszy
 • Syntetyzowanie wniosków analitycznych z oceny przedsiębiorstwa dla celów kredytowych – rekomendacje kredytowe i zabezpieczeniowe na bazie cash flow

PODSUMOWANIE - przyszłość analiz finansowych to coraz ściślejsze wiązanie ich z przepływami pieniężnymi

 

UWAGI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

 

Z uwagi na :

 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa na pełnej księgowości (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR 
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym omawiane są w tych  właśnie aspektach.

Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji czyli rozpoczynając od rachunek zysków  i strat poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Oczywiście wszystkie omawiane tematy a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia do cash flow są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.

 

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego / analitycznego obsługującego podmioty gospodarcze na uproszczonej i pełnej księgowości

Czas trwania

2 dni (16-18 godzin dydaktycznych)

Odpłatność

1450,00 PLN
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.