Praktyczna analiza finansowa podmiotów gospodarczych w procesie kredytowym i poręczeniowym na bazie przepływów pieniężnych

Kod szkolenia: 
PAF

Korzyści

 1. Poszerzenie praktycznej umiejętności oceny bieżącej i przyszłej sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów gospodarczych prowadzących pełną księgowość
 2. Poznanie metod oceny zdolności kredytowej, ich ograniczeń i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem metodologii przepływów pieniężnych
 3. Nabycie umiejętności parametryzowania transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji
 4. Nabycie umiejętności precyzyjnego przewidywania kompleksowej zdolności do obsługi zobowiązań (finansowych i operacyjnych)
 5. Zgłębienie zagadnienia pułapek bilansowych i zjawiska kreatywnej księgowości oraz mechanizmów ich neutralizacji na bazie metodologii przepływów pieniężnych.

Szkolenie zawiera dużo praktycznych ćwiczeń z udziałem uczestników – nabyte umiejętności mogą być w zasadzie natychmiast zastosowane w praktyce.

Metoda

Zajęcia prowadzone są przy pomocy rzutnika multimedialnego (z wykorzystaniem MS Excel i MS PowerPoint), przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia na konkretnych przykładach.

Fragmenty dotyczące teorii też angażują uczestników, gdyż prowadzone są w formie swego rodzaju dialogu. Podsumowaniem szkolenia jest test oraz duże zadanie analityczne sprawdzające umiejętności:

 • przeprowadzania samodzielnej analizy – zgodnie z wypracowaną na szkoleniu metodologią przepływów pieniężnych
 • dokonywania właściwej gradacji zjawisk zachodzących w firmie z punktu widzenia bieżącej i przyszłej zdolności kredytowej
 • syntetycznego artykułowania wniosków analitycznych w aspekcie sprzedaży i ryzyka transakcji.

Program

I. Rola informacji księgowej, statystycznej i podatkowej w ocenie przedsiębiorstwa

II. Księgowy a  gotówkowy wymiar działalności przedsiębiorstwa – co decyduje o ocenie przedsiębiorstwa: papierowe wyniki finansowe czy zdolność do generowania przepływów pieniężnych?

III. Memoriałowe wyniki finansowe oraz zjawisko kreatywnej księgowości – czy obraz przedsiębiorstwa wynikający ze sprawozdań finansowych jest prawdziwy?

IV. Dostępność informacji o przepływach pieniężnych przedsiębiorstw – przesłanki szybkiej i wiarygodnej syntetycznej oceny potencjału kredytowego/poręczeniowego firmy

V. Określenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:

 1. Analiza rachunku zysków i strat (RZS) i stosowane techniki analityczne
 2. Analiza bilansu i stosowane techniki analityczne
 3. Rachunek przepływów pieniężnych a cash flow:
  • kluczowe znaczenie przepływów pieniężnych dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa i zdolności do obsługi zobowiązań
  • zysk a gotówka w przedsiębiorstwie – zdolność do regulowania zobowiązań
  • interpretacja przepływów pieniężnych – techniki wykorzystania cash flow do oceny obecnej i przyszłej sytuacji przedsiębiorstwa

VI. Pieniężny wymiar działalności przedsiębiorstwa i metody jego pomiaru

VII. Istotne znaczenie operacyjnego kapitału obrotowego firmy dla oceny bieżącej i przyszłej zdolności do obsługi zobowiązań

 1. Interpretacja struktury kapitału obrotowego
 2. Kredyt kupiecki vs kredyt obrotowy
 3. Wpływ na zdolność kredytową

VIII. Kompleksowa analiza finansowa

 1. Łączna analiza RZS i bilansu na tle przepływów pieniężnych:

  • ocena sytuacji bieżącej
  • ocena sytuacji przyszłej – definiowanie zagrożeń, podstawowe rodzaje ryzyka operacyjnego (modele analityczne)
 2. Analiza wskaźnikowa pod kątem oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa:
  • istota i rola analizy wskaźnikowej (możliwości i ograniczenia)

   • analiza wskaźnikowa a faktyczne przepływy gotówkowe
   • rozbudowane metody analizy wskaźnikowej (EBIT)
   • „wskaźnikowe” przepływy pieniężne – idea EBITDA
 3. Analiza przepływów pieniężnych i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa

IX. Ekspozycja na ryzyka operacyjne i finansowe oraz sposoby ich uwzględniania w analizach dla celów kredytowych – analiza scenariuszy

X. Parametryzowanie transakcji kredytowej w oparciu o wyznaczanie zdolności kredytowej i model ryzyka transakcji

XI. Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniach finansowych – symptomy potencjalnego kryzysu

XII. Syntetyzowanie wniosków analitycznych z oceny przedsiębiorstwa dla celów kredytowych – rekomendacje kredytowe i zabezpieczeniowe

Z uwagi na:

 • bardzo szerokie możliwości sterowania wynikami finansowymi przez przedsiębiorstwa (kreatywna księgowość) oraz wynikające z nowej filozofii UoR pułapki bilansowe
 • liczne bezpośrednie i pośrednie oraz obligatoryjne i fakultatywne odwołania do MSR
 • istotne skutki podatkowe w zakresie (CIT, PIT, VAT, AKC)

wszystkie wskazane w powyższym programie zagadnienia związane z ryzykiem kredytowym/poręczeniowym omawiane są w tych właśnie aspektach.

Najważniejsze omawiane tematy wspierane są licznymi przykładami i ćwiczeniami przeprowadzanymi z udziałem uczestników.

W programie szkolenia przyjęto schemat omawiania zagadnień wynikający z układu sprawozdań finansowych i kolejności zawartych w nich pozycji, czyli rozpoczynając od rachunku zysków i strat, poprzez bilans i rachunek przepływów pieniężnych.

Oczywiście wszystkie omawiane tematy, a w szczególności schematy księgowe, wyceny oraz odniesienia do cash flow, są omawiane w odniesieniu do wszystkich sprawozdań, których dotyczą.

Szkolenie jest prowadzone dość intensywnie.

Materiały

Rozbudowane materiały pomocnicze w formie papierowej i elektronicznej (na CD-ROM) – bardzo duży zakres cennego materiału do wykorzystania w procesie samokształcenia. Każdy uczestnik oprócz kompletu materiałów dydaktycznych otrzyma materiały dodatkowe w postaci notesu i długopisu oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Uczestnicy

Pracownicy pionu sprzedażowego/analitycznego obsługującego podmioty gospodarcze prowadzące pełną księgowość

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.