Praktyczna ocena zdolności kredytowej
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego

Kod szkolenia: 
K04

Korzyści

Uczestnicy zdobędą umiejętności i kwalifikacje z zakresu analizy i oceny zdolności kredytowej oraz profesjonalnego pomiaru ryzyka związanego z udzieleniem kredytu. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną rozwiązania wielu problemów pojawiających się w codziennej pracy analityków kredytowych.

Uczestnicy będą mieli okazję poznać możliwości wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel jako narzędzia wspomagającego analizę.

Program

1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa źródłem wiedzy o kliencie

 • sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie
  (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych)
 • zawartość informacyjna bilansu
  (charakterystyka poszczególnych grup aktywów i pasywów bilansu, zasady wyceny aktywów i pasywów, określenie ryzyka kredytowego wynikającego ze struktury bilansu, weryfikacja prawidłowości doboru źródeł finansowania majątku przedsiębiorstwa, struktura bilansu a specyfika branżowa)
 • charakterystyka rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
  (metody sporządzania, źródła przychodów i kosztów w poszczególnych obszarach działalności przedsiębiorcy, strumienie pieniężne)
 • analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa jako istotne narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorcy
  (wskaźniki struktury i wiarygodności kredytowej, płynności i sprawności zarządzania, dynamiki, rentowności)

2. Wpływ zagrożeń działalności przedsiębiorstwa na wyniki działalności

 • praktyczna analiza współzależności bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych na podstawie modelu w arkuszu kalkulacyjnym
 • modelowanie kryzysów w działalności przedsiębiorstwa w arkuszu kalkulacyjnym i analiza sygnałów zagrożeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • bankowa analiza sytuacji finansowej wybranych przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zajmujących się analizą wniosków kredytowych oraz analizą finansową przedsiębiorstw. Wymagana jest znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Dr Andrzej Chyliński – wieloletni praktyk bankowy z doświadczeniem w biznesie

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.