Praktyczne zagadnienia prawa pracy

Korzyści

 1. Pogłębienie, utrwalenie oraz zaktualizowanie wiedzy z zakresu prawa pracy
 2. Poznanie najczęściej występujących problemów oraz popełnianych przez pracodawców błędów celem ich uniknięcia
 3. Praktyczne sprawdzenie zdobytych umiejętności w zakresie posługiwania się interpretacją przepisów poprzez rozwiązywanie przygotowanych dla uczestników zadań dotyczących omawianej tematyki

Metoda

W formie papierowej, które zawierały będą wszystkie elementy tematyczne poruszane w trakcie szkolenia. Każdy uczestnik oprócz kompletu materiałów dydaktycznych otrzyma materiały dodatkowe w postaci notesu i długopisu oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Program

 1. Stosunek pracy, w tym:
 • jakich danych można się domagać od kandydata na pracownika ? – ograniczenia wynikające z Kodeksu Pracy oraz ustawy o ochronie danych osobowych
 • rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem: jakich pytań powinni unikać rekrutujący w świetle prawa ?
 • kiedy zakaz konkurencji zawarty z poprzednim pracodawcą jest nieważny ?
 • gwarancja przyszłego zatrudnienia dla pracującego kandydata: „odroczona” umowa o pracę, umowa przedwstępna, „promesa zatrudnienia” ? – case study
 • dopuszczalność zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia w prawie polskim
 • praca u nowego pracodawcy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w poprzedniej pracy
 • jaką umowę o pracę zaproponować nowoprzyjmowanemu pracownikowi?
 • dodatkowe klauzule w umowie o pracę zawieranej z menedżerem
 • jak powinien postąpić pracodawca w przypadku niestawienia się nowozatrudnionego pracownika w pierwszym dniu pracy ?
 • zasady oddelegowanie pracownika do innej pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę:
  1. rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem, jakie dokumenty należy przygotować ?
  2. zasady doręczania wypowiedzeń w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  3. kiedy można wypowiedzieć umowę na czas określony pomimo braku klauzuli o wypowiedzeniu ?
  4. kogo nie można zwolnić za wypowiedzeniem
  5. przesłanki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę i pracownika

 

 1. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, w tym: 
 • profilaktyczne badania lekarskie po zmianie przepisów
 • jak poprawnie sporządzić zakaz konkurencji ?
 • umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych – czy zawsze jest niezbędna ?
 • studia podyplomowe a umowa o podnoszenie kwalifikacji zawodowych ?
 • obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 

 1. Podstawowe zasady prawa pracy, w tym:
 • zasada uprzywilejowania pracownika - orzecznictwo SN,
 • na czym polega podporządkowanie pracownicze w praktyce ?
 • zasada prawa pracownika do odpoczynku,
 • zasada ochrony macierzyństwa  w Kodeksie Pracy
 1. Regulacje zasad wynagradzania w układzie zbiorowym, regulaminie wynagradzania, umowie o pracę, w tym:
 • granice dokonywania potrąceń,
 • ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, ponadwymiarowych;
 • ustalanie wynagrodzenia dla niepełnoetatowca,
 • jak rozliczyć spóźnienie pracownika do pracy,
 • najczęstsze błędy dot. wypłaty wynagrodzeń ujawnianie w trakcie kontroli PIP
 1. Czas pracy, w tym:
 • odpracowywanie wyjść prywatnych w wyjaśnieniach PIP,
 • rozliczanie podróży służbowych,
 • czas szkoleń a czas pracy,
 • czas pracy pracowników niepełnoetatowych,
 • czas pracy kadry kierowniczej i zarządzającej,
 • zadaniowy czas pracy w praktyce,
 • tworzenie harmonogramów czasu pracy,
 • zasady rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
 • najczęstsze błędy dotyczące czasu pracy ujawniane w trakcie kontroli PIP – case study

 

 1. Urlopy pracownicze, w tym :    
 • nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
 • urlop wypoczynkowy osoby podejmującej pracę po raz pierwszy,
 • czy można odmówić udzielania urlopu na żądanie?
 • kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?
 1. Uprawnienia pracowników, w tym:
 • prawo odmowy wykonania polecenia służbowego,
 • prawo powstrzymania się od pracy,
 • uprawnienia szczególne związane z rodzicielstwem po nowelizacji Kodeksu Pracy:
 1. urlop macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski po zmianach
 2. zasady udzielania urlopu wychowawczego
 3. ograniczenie zatrudnienia w trakcie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem
 1. Odpowiedzialność materialna pracownika, w tym:
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy na zasadach ogólnych
 • odpowiedzialność pracownika za szkodę w przypadku zawarcia umowy o odpowiedzialności materialnej
 1. Odpowiedzialność porządkowa, w tym:
 • rodzaje kar porządkowych
 • czy nieprzyznanie premii stanowi karę pieniężną w rozumieniu K.p. ?
 • czy za palenie papierosów można otrzymać karę pieniężną ?
 • kiedy pracownik może zostać ukarany karą porządkową
 • procedura odwoławcza od nałożonej kary
 1. Dyskryminacja i mobbing w prawie pracy, w tym: 
 • czym się różni mobbing od dyskryminacji ?
 • czy zawsze osoby na tych samych stanowiskach muszą tyle samo zarabiać  ? – orzecznictwa SN
 • kto ponosi odpowiedzialność za mobbing i dyskryminację w zakładzie pracy ?
 • na jakie odszkodowanie może liczyć mobbingowany lub dyskryminowany pracownik ?

Uczestnicy

Osoby zajmujące się problematyką prawa pracy w obszarze prowadzonych spraw pracowniczych

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Magister prawa, doświadczony specjalista z zakresu prawa pracy, były pracownik PIP

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.