Praktyczny przewodnik po nowoczesnych technikach
zarządzania ryzykiem portfela obligacji

Kod szkolenia: 
ZRPO

Korzyści

Uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę na temat technik zarządzania ryzykiem portfela obligacji. Dzięki licznym ćwiczeniom oraz podsumowującej zajęcia grze inwestycyjnej istnieje możliwość znacznego pogłębienia wiedzy na temat rynku instrumentów dłużnych oraz technik hedgingu. Udział w zajęciach pozwala również na zapoznanie się z tematyką funkcjonowania rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Uczestnik będzie miał również możliwość przyswojenia sobie podstawowych zasad zawierania transakcji.

Program

 1. Wprowadzenie do rynku obligacji
 2. Przegląd wybranych technik wyceny instrumentów dłużnych
 3. Ryzyko na rynku obligacji:
  • ryzyko stopy procentowej
  • ryzyko reinwestycji
  • ryzyko płynności
  • ryzyko przedterminowego wykupu
  • ryzyko kredytowe
 4. Stopa zwrotu a zmienność cenowa obligacji
 5. Czynniki wpływające na stopę zwrotu obligacji
 6. Instrumenty pochodne wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem stopy procentowej
 7. Hedging przy użyciu kredytowych instrumentów pochodnych
 8. Proces zarządzania inwestycjami a stosowane techniki zabezpieczające
 9. Strategie finansowania zobowiązań
 10. 10. Warsztaty w sali komputerowej - gra finansowa

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do specjalistów z departamentu skarbu w bankach i instytucjach finansowych, zarządzających funduszami w instytucjach finansowych, dyrektorów finansowych oraz specjalistów odpowiedzialnych za inwestowanie na rynkach finansowych w przedsiębiorstwach.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Specjaliści z ACI Polska

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.