Prawne aspekty podstawowej działalności bankowej

Kod szkolenia: 
SK114

Korzyści

Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami i zagadnieniami prawnymi związanymi z realizacją podstawowych czynności bankowych, dokonywaniem rozliczeń pieniężnych, udzielaniem kredytów i pożyczek pieniężnych

Program

1. Wprowadzenie – omówienie regulacji prawnych dotyczących działalności bankowej
(przepisy prawa bankowego i kodeksu cywilnego, w szczególności umowy rachunku bankowego i pożyczki)

2. Podstawowe zagadnienia związane ze statusem prawnym klientów banku:

  • osoby fizyczne (zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych)
  • osoby prawne (reprezentacja osób prawnych)
  • podmioty prawa posiadające zdolność prawną, ale nieposiadające osobowości prawnej (ułomne osoby prawne)

3. Otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych
(rodzaje rachunków bankowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki wspólne, rachunki małoletnich, dyspozycje na wypadek śmierci, realizacja wypłat po śmierci posiadacza, realizacja tytułów wykonawczych)

4. Uwagi ogólne dotyczące rozliczeń pieniężnych z rachunków bankowych

5. Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych
(zabezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek, formy zabezpieczenia, w szczególności zastaw rejestrowy ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów i hipoteka ustawa o księgach wieczystych i hipotece, kaucja, blokada środków na rachunkach bankowych, cesja praw, poręczenie)

6. Szczególne uprawnienia banku związane z realizacją umowy kredytowej
(oświadczenie o poddaniu się egzekucji, bankowe tytuły egzekucyjne, ustanawianie hipoteki, stwierdzenia daty pewnej)

7. Tajemnica bankowa

8. Omówienie problemów, spraw i przypadków związanych z prawnymi zagadnieniami podstawowej działalności bankowej

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla doradców bankowych.

Czas trwania

1 dzień / 9 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.