Prawne aspekty umowy rachunku bankowego

Kod szkolenia: 
P43

Korzyści

Podniesienie jakości obsługi rachunków bankowych dzięki lepszej znajomości zagadnień prawnych związanych z zawieraniem umów, w tym umów rachunku bankowego (rachunków bieżących i pomocniczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także rachunków osobistych dla osób fizycznych i lokat terminowych), oraz prowadzeniem rachunków bankowych, dokonywaniem rozliczeń z rachunków

Program

 1. Pojęcie umowy rachunku bankowego w Kodeksie cywilnym:

  • zawarcie umowy
  • strony umowy
  • prawa i obowiązki stron
  • odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną posiadaczowi rachunku bankowego
  • rozwiązanie umowy rachunku bankowego
 2. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne regulowane przepisami prawa bankowego:
  • rodzaje rachunków prowadzonych dla osób fizycznych i przedsiębiorców
  • rachunki wspólne
  • rachunki osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych
  • dyspozycje na wypadek śmierci
  • pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym
  • formy i tryb przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków
 3. Egzekucja z rachunków bankowych
 4. Szczególne uprawnienia i obowiązki banku związane z prowadzeniem rachunków bankowych
 5. Tajemnica bankowa
 6. Znaczenie regulaminów w prowadzeniu rachunków bankowych

Uczestnicy

Seminarium przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie rachunków bankowych, zawierających umowy rachunku bankowego, zajmujących się dokonywaniem rozliczeń z rachunków na zlecenie klientów.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Bożena Cyrol

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.