Prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie BTE

Korzyści

 • Zdobycie umiejętność stosowania różnych sposobów zabezpieczenia, z uwzględnieniem ich doboru do wierzytelności, ograniczeń związanych z ich ustanawianiem (czas, koszty) oraz ryzyk związanych z dany typem zabezpieczenia
 •   Zapoznanie się ze znowelizowanymi zasadami ustanawiania hipoteki i najczęstszymi problemami praktyki

Program

 1. Pojęcie i źródła powstania wierzytelności
 2. Stosowane w praktyce zabezpieczenia wierzytelności:
 • pojęcie zabezpieczenia - ich rola, istota przyjmowania zabezpieczeń
 • zasada akcesoryjności zabezpieczeń i jej konsekwencje
 • wyjątki od zasady akcesoryjności zabezpieczeń
 1. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności:
 • zasady prawidłowego doboru zabezpieczenia
 • podział prawnych zabezpieczeń wierzytelności
 • ocena ryzyka towarzyszącego poszczególnym rodzajom zabezpieczeń
 • rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego
 • wpływ zmiany umowy kredytowej w czasie trwania umowy (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczeń (omówienie najczęstszych błędów wierzycieli)
 1. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu ustanawiającego i przyjmującego zabezpieczenie
 2. Poszczególne rodzaje zabezpieczeń:

  Poręczenie cywilne:

 • zasada akcesoryjności i jej wpływ na zakres odpowiedzialności dłużnika,
 • forma i treść umowy,
 • prawa i obowiązki stron umowy,
 • terminy płatności,
 • zasady zaspokajania się wierzyciela,
 • pojęcie i prawne skutki solidarności
 • przedawnienie roszczeń.

 

 Weksel in blanco:

 • definicja weksla in blanco.
 • charakter prawny weksla in blanco.
 • ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla.
 • podmioty uprawnione do zaciągania zobowiązania wekslowego:

      a) pojęcie zdolności wekslowej,

b) zasady reprezentacji zobowiązanego z weksla,

c) podpis wystawcy weksla- problemy praktyczne.

 • porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco):

a) charakter prawny porozumienia,

b) forma porozumienia,

c) treść porozumienia wekslowego,

      d) wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem - konsekwencje prawne.

 • zmiana i uzupełnienie treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco.
 • przeniesienie weksla in blanco - ograniczenia prawne w obrocie konsumenckim.
 • obowiązki  i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem weksla.
 • wpływ zmiany zabezpieczanej umowy w czasie jej trwania (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczenia wekslowego (omówienie najczęstszych błędów).
 • charakterystyka zarzutów wekslowych czyli konsekwencje nienależycie  sporządzonego weksla:

           a) pojęcie zarzutów,

            b) rodzaje zarzutów wekslowych:

- zarzuty obiektywne,

- zarzuty subiektywne.

 

  Poręczenie wekslowe:

 

 • elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:

a) forma poręczenia wekslowego,

b) treść poręczenia wekslowego.

 • wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego 
 •  analiza uchybień przykładowych weksli

 

 Przelew wierzytelności (cesja)

 • pojęcie i rodzaje
 • umowa cesji
 • sporządzenie projektu zawiadomienia dłużnika

 

Przejęcie długu

 • zasady przejmowania długu – działania stron

 

Przystąpienie do długu

 • zasady przystępowania do długu – działania stron

 

 Przewłaszczenie na zabezpieczenie

 • pojęcie
 • analiza umowy przewłaszczenia
 • zasady prowadzenia windykacji

 

 Gwarancja bankowa

 • pojęcie
 • treść gwarancji bankowej

 

  Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji

 • pojęcie
 • analiza treści aktu notarialnego (art. 777 § 1 p. 5 kpc)
 • koszty aktu notarialnego
 • skuteczny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności – art. 786 kpc

 

  Zastaw i zastaw rejestrowy

 • pojęcie
 • rodzaje
 • zasady składnia wniosku o wpis prawa do rejestru zastawów
 • sporządzenie projektu wniosku o wpis zastawu do rejestru

 

 Hipoteka

 • ustanowienie hipoteki - regulacja Prawa bankowego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece
 • rodzaje hipotek
 • przedmiot hipoteki
 • rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
 • księgi wieczyste, postępowanie wieczysto-księgowe
 •  zasady zabezpieczania wielu wierzytelności (umowy ramowe, wierzytelności przyszłe, wierzytelności w różnych walutach)
 • zmiana treści wierzytelności a zmiana treści hipoteki
 • pierwotne i wtórne nadzabezpieczenie – roszczenia do wierzyciela hipotecznego
 • dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym
 •  administrator hipoteki
 •  wygaśnięcie i wykreślenie hipoteki

 

6. Omówienie aktualnego orzecznictwa dotyczącego zabezpieczeń

7. Wygaśniecie zabezpieczeń

 1. Podstawowe zasady dochodzenia zabezpieczonych roszczeń w:
 • Postępowaniu egzekucyjnym
 • Postępowaniu restrukturyzacyjnym
 • Postępowaniu  upadłościowym

Uczestnicy

Doradcy klienta, pracownicy działów zabezpieczeń, analitycy ryzyka, departamenty compliance i nadzoru

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska- arbiter bankowy

Odpłatność

1450,00zł
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.