Prawne formy zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek
i gwarancji bankowych

Kod szkolenia: 
SK10

Korzyści

Zapoznanie uczestników z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi różnych sposobów zabezpieczenia roszczeń, procedurami zmierzającymi do prawidłowego ustanowienia poszczególnych form zabezpieczenia, a także możliwościami zaspokojenia się z przyjętych form oraz dochodzenia roszczeń w drodze realizacji zabezpieczeń.

Program

 1. Pojęcie i źródła powstania wierzytelności
 2. Stosowane w praktyce zabezpieczenia wierzytelności:
 • pojęcie zabezpieczenia - ich rola, istota przyjmowania zabezpieczeń
 • zasada akcesoryjności zabezpieczeń i jej konsekwencje
 • wyjątki od zasady akcesoryjności zabezpieczeń
 1. Obowiązki i uprawnienia wierzyciela związane z przyjęciem zabezpieczenia wierzytelności:
 • zasady prawidłowego doboru zabezpieczenia
 • podział prawnych zabezpieczeń wierzytelności
 • ocena ryzyka towarzyszącego poszczególnym rodzajom zabezpieczeń
 • rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego
 • wpływ zmiany umowy kredytowej w czasie trwania umowy (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczeń (omówienie najczęstszych błędów wierzycieli)
 1. Podmioty uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu ustanawiającego i przyjmującego zabezpieczenie
 2. Poszczególne rodzaje zabezpieczeń:
 • Poręczenie cywilne
 • Poręczenie wekslowe
 • Przelew wierzytelności (cesja)
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • Gwarancja bankowa
 • Akt notarialny, w którym dłużnik poddaje się egzekucji
 • Zastaw
 • Zastaw rejestrowy
 • Hipoteka
 1. Podstawowe zasady dochodzenia zabezpieczonych roszczeń w:
 • Postępowaniu egzekucyjnym
 • Postępowaniu upadłościowym

Uczestnicy

Kurs przeznaczony dla pracowników udzielających kredytów i pożyczek, w tym kredytów i pożyczek hipotecznych oraz gwarancji

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.