Prawne zabezpieczenie wierzytelności

Kod szkolenia: 
SK102

Korzyści

Celem szkolenia jest opanowanie zagadnień oraz nabycie wiedzy z zakresu ustanawiania zabezpieczeń wierzytelności w formie cesji, przewłaszczenia, zastawu i hipoteki.

Program

I. Podstawowe zagadnienia cywilne związane z windykacją

 1. Ogólne omówienie rodzajów odpowiedzialności cywilnej:

  • kontraktowa i deliktowa
  • osobista (ograniczona, nieograniczona) i rzeczowa
  • solidarna
  • subsydiarna
 2. Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych w znaczenie dla skuteczności czynności prawnych dokonanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim i skuteczności egzekucji
 3. Wymagalność wierzytelności
 4. Przedawnienie roszczeń
 5. Roszczenie pauliańskie
 6. Uznanie czynności dłużnika za bezskuteczną
 7. Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych i ich znaczenie dla skuteczności czynności prawnych dokonanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim i skuteczności egzekucji

II. Formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności

 1. Zagadnienia ogólne:

  • rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności:

   • zabezpieczenia osobiste
   • zabezpieczenia rzeczowe
  • prawidłowe zabezpieczenie wykonania zobowiązań:
   • właściwa forma i treść umów, najczęściej popełniane błędy, stosowanie wzorców umownych, niedozwolone klauzule umowne z konsumentami
   • zasady i sposób reprezentacji przy zawieraniu umów
   • sposoby oceny wiarygodności klienta, rejestr dłużników niewypłacalnych
   • ustalanie stanu i statusu prawnego majątku klienta, w tym majątku objętego współwłasnością majątkową małżonków
 2. Szczegółowe omówienie poszczególnych form zabezpieczenia:
  • poręczenie wg kodeksu cywilnego
  • weksel In blanco
  • cesja wierzytelności dłużnika
  • zastaw zwykły
  • zastaw rejestrowy
  • zastaw na prawach
  • hipoteka: zwykła, kaucyjna, łączna, przymusowa
  • przewłaszczenie na zabezpieczenia

III. Dochodzenie należności z przyjętych form zabezpieczenia

 1. Postępowanie pozasądowe i przedsądowe:

  • techniki negocjacji w zakresie spłaty długu
  • restrukturyzacja zadłużenia, ugody zawierane z dłużnikiem, sprzedaż wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu, zmiana osoby wierzyciela i dłużnika, zmiana statusu prawnego przedsiębiorcy, sprzedaż wierzytelności
 2. Postępowanie sądowe:
  • ogólne
  • w sprawach gospodarczych
  • nakazowe i upominawcze
  • uproszczone, zabezpieczające
 3. Uzyskiwanie tytułów wykonawczych:
  • rodzaje tytułów egzekucyjnych
  • nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności
  • uzyskanie tytułów wykonawczych przeciwko małżonkom, spadkobiercom dłużników, wspólnikom spółek
 4. Postępowanie egzekucyjne:
  • zagadnienia ogólne:

   • egzekucja sądowa i administracyjna
   • organy egzekucyjne
   • uprawnienia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, inne środki zaskarżenia)
  • sposoby egzekucji
  • egzekucja z majątku wspólnego małżonków
  • środki służące wyjawieniu majątku dłużnika
  • podział sumy uzyskanej z egzekucji prowadzonej przez komornika
  • powództwa przeciwegzekucyjne czyli sposoby obrony dłużników
  • wpływ postępowania upadłościowego likwidacyjnego na postępowanie egzekucyjne

IV. Pogłębienie tematyki zawnioskowanej przez uczestników seminarium

Uczestnicy

Szkolenie adresowane jest do pracowników zajmujących się udzielaniem kredytów, windykacją i ubezpieczeniami, posiadających doświadczenie w zabezpieczeniach wierzytelności.

Czas trwania

2 dni / 16 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Tadeusz Pawliszewski, Sławomir Nowicki, dr Dariusz Duda

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.