Prawne zabezpieczenie wierzytelności i ich wpływ na skuteczność procesu windykacyjnego

Korzyści

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu doboru i prawidłowego ustanawiania różnych rodzajów zabezpieczeń wierzytelności, z uwzględnieniem ich doboru do wierzytelności, ograniczeń związanych z ich ustanawianiem (czas, koszty) oraz ryzyk związanych z dany typem zabezpieczenia, a także nabycie umiejętności prowadzenia windykacji na wszystkich etapach.

Program

I. Podstawowe zagadnienia cywilne związane z ustanawianiem zabezpieczeń i windykacją:

 1. Ogólne omówienie rodzajów odpowiedzialności cywilnej:

  1. kontraktowa i deliktowa,
  2. osobista (ograniczona, nieograniczona) i rzeczowa,
  3. solidarna – na przykładzie małżonków i wspólników spółek cywilnych,
  4. subsydiarna - na przykładzie  wspólników spółek osobowych.
 2. Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych w znaczenie dla skuteczności czynności prawnych dokonanych przez osobę pozostającą w związku małżeńskim i skuteczności egzekucji.
 3. Wymagalność wierzytelności.
 4. Przedawnienie roszczeń.
 5. Uznanie czynności dłużnika za nieważną albo bezskuteczną.

 

II. Formy prawnego zabezpieczenia wierzytelności:

 1. Zagadnienia ogólne:
 2. Rodzaje prawnych zabezpieczeń wierzytelności:
  1. zabezpieczenia osobiste,
  2. zabezpieczenia rzeczowe,
  3. pełnomocnictwo do rachunku.
 3. Zasady i sposób reprezentacji przy  ustanawianiu zabezpieczeń.
 4. Sposoby oceny wiarygodności klienta – jak korzystać z rejestrów dłużników niewypłacalnych.

 

III. Nowe zasady dziedziczenia i ich wpływ na umowę kredytu i los zabezpieczeń:

 1. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. Zasady sporządzania wykazu inwentarza.
 3. Wpływ regulacji na sytuację banku jako wierzyciela – tryb działania banku.

IV. Restrukturyzacja zadłużenia w trybie art. 75c prawa bankowego szansą na „dozabezpieczenie” roszczeń banku:

 1. Przesłanki restrukturyzacji;
 2. Tryb i terminy restrukturyzacji;
 3. Ustanowienie nowych zabezpieczeń.

 

V.  Rodzaje prawnych form zabezpieczenia spłaty kredytów:

1. Poręczenie cywilne:

 1. zasada akcesoryjności i jej wpływ na zakres odpowiedzialności dłużnika,
 2. forma i treść umowy,
 3. prawa i obowiązki stron umowy,
 4. przedawnienie roszczeń.
 5. problem dziedziczenia zobowiązania.

2. Weksel in blanco:

        1. Definicja weksla in blanco.

        2. Charakter prawny weksla in blanco.

        3.  Ustawowe elementy weksla in blanco istotne dla ważności weksla.

        4. Podmioty uprawnione do zaciągania zobowiązania wekslowego:

      a) pojęcie zdolności wekslowej,

b) zasady reprezentacji zobowiązanego z weksla,

c) podpis wystawcy weksla- problemy praktyczne.

         5. Porozumienie wekslowe (deklaracja do weksla in blanco):

a) charakter prawny porozumienia,

b) forma porozumienia,

c) treść porozumienia wekslowego,

      d) wypełnienie weksla in blanco niezgodnie z zawartym porozumieniem - konsekwencje prawne.

6. Zmiana i uzupełnienie treści wierzytelności zabezpieczonej wekslem in blanco.

          7.  Przeniesienie weksla in blanco - ograniczenia prawne w obrocie konsumenckim.

9.  Wpływ zmiany zabezpieczanej umowy w czasie jej trwania (odnowienie, ugoda, aneks) na los zabezpieczenia wekslowego (omówienie najczęstszych błędów).

10. Charakterystyka zarzutów wekslowych czyli konsekwencje nienależycie      

                sporządzonego weksla:

            a) pojęcie zarzutów,

            b) rodzaje zarzutów wekslowych:

a) zarzuty obiektywne, np. braku zdolności i legitymacji wekslowej, nieważności weksla, przedawnienia,

b) zarzuty subiektywne, np. podpisu z grzeczności, związane z czynnością prawną będącą podstawą wręczenia weksla.

        11.  Poręczenie wekslowe:

A - Elementy istotne dla ważności poręczenia wekslowego:

a) forma poręczenia wekslowego,

b) treść poręczenia wekslowego.

B -Wpływ nieważności weksla na odpowiedzialność poręczyciela wekslowego 

          12.  Postępowanie z wekslem po wygaśnięciu zabezpieczonej wierzytelności - zasady                            

             działania banku.

           13.  Dochodzenie i zaspokojenie roszczeń banku z weksla.

 

3. Notarialne oświadczenie  o poddaniu się egzekucji (art. 777 kpc):

 1. treść oświadczenia,
 2. obowiązki wierzyciela,

          c) problem kosztów notarialnych.

 4. Przewłaszczenie na zabezpieczenie:

           a) pojęcie,

           b) treść umowy przewłaszczenia,

 1. zasady prowadzenia windykacji.

                          

5. Gwarancja bankowa:

a) pojęcie,

 1. treść gwarancji bankowej.

 

6. Ubezpieczenie kredytu:

a) obowiązki banku i ubezpieczyciela,

b) „Rekomendacja U” KNF.

7. Zastaw i zastaw rejestrowy:

 1. pojęcie,
 2. rodzaje,
 3. zasady składnia wniosku o wpis prawa do rejestru zastawów,
 4. windykacja z zastawu rejestrowego.

 

 1. Hipoteka:

a) ustanowienie hipoteki - regulacja Prawa bankowego i ustawy o księgach wieczystych i hipotece,

b) przedmiot hipoteki,

c) zasady zabezpieczania wielu wierzytelności (umowy ramowe, wierzytelności przyszłe, wierzytelności w różnych walutach),

d) zmiana treści wierzytelności a zmiana treści hipoteki,

 1. pierwotne i wtórne nadzabezpieczenie – roszczenia do wierzyciela hipotecznego,
 2. dysponowanie opróżnionym miejscem hipotecznym,
 3.  administrator hipoteki,
 4.  wygaśnięcie i wykreślenie hipoteki.

 

VI. Windykacja należności z przyjętych form zabezpieczenia:

 1. Postępowanie pozasądowe i przedsądowe:

  1. obowiązkowe postępowanie wobec przedsiębiorców,
  2. obowiązkowe postępowanie wobec konsumentów.
 2. Ugody zawierane z dłużnikiem, sprzedaż wierzytelności, przystąpienie do długu, przejęcie długu, zmiana osoby wierzyciela i dłużnika, zmiana statusu prawnego przedsiębiorcy, sprzedaż wierzytelności.
 3. Postępowanie sądowe po dniu 8 września 2016 roku:
  1. omówienie ułatwień w dochodzeniu roszczeń – e-procedura, dowód z dokumentu,
  2. postępowanie nakazowe i upominawcze,
  3. postępowanie elektroniczne,
  4. postępowanie zabezpieczające.
 4. Uzyskiwanie tytułów wykonawczych:
  1. nadanie tytułom egzekucyjnym klauzuli wykonalności,
  2. uzyskanie tytułów wykonawczych przeciwko małżonkom, spadkobiercom dłużników, wspólnikom spółek
 5. Postępowanie egzekucyjne po dniu 8 września 2016 roku:
  1. zagadnienia ogólne:

   • organy egzekucyjne,
   • uprawnienia wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym (skarga na czynności komornika, inne środki zaskarżenia)
  2. sposoby egzekucji,
  3. egzekucja z majątku wspólnego małżonków,
  4. środki służące wyjawieniu majątku dłużnika,
  5. podział sumy uzyskanej z egzekucji prowadzonej przez komornika,
  6. powództwa przeciwegzekucyjne czyli sposoby obrony dłużników.

 

VII. Windykacja należności a postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe:

 1. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na windykację należności – zasady działania banku, nowe możliwości i uprawnienia.
 2. Wpływ postępowania upadłościowego  na windykację należności.

Czas trwania

1 dzień / 9 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska- arbiter bankowy

Odpłatność

1450,00- koszt 1 uczestnika (w cenę wliczone są przerwy kawowe oraz lunch)  
Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.