Prawo konsumenckie w umowach bankowych i skutki naruszeń

Kod szkolenia: 
K34UB

Korzyści

Uczestnicy będą potrafili właściwie zdefiniować pojęcia: wzorzec umowny, prawo konsumenckie, nieuczciwa praktyka rynkowa, agresywna praktyka rynkowa, nieuczciwa reklama, kodeks etyczny. 

Będą umieli wyjaśnić charakter prawny rejestru klauzul niedozwolonych prowadzony przez prezesa UOKiK i skutki stosowania postanowień wzorców umów wpisanych do rejestru, wymienić obowiązki stron poprzedzające zawarcie umowy, skutki zaniedbań przy zmianie wzorca umownego w czasie trwania umowy, konsekwencje prawne niezrozumiale sformułowanego regulaminu oraz nienależytego wykonania umów bankowych. 

Ponadto uczestnicy będą potrafili prawidłowo i terminowo sporządzić odpowiedź na reklamację.

Program

I. Nieuczciwe praktyki rynkowe

 1. Zasady przygotowania propozycji nabycia produktu i reklamy dla „przeciętnego konsumenta”:

  • definicje
  • sposób i formy przekazania informacji istotnych dla przeciętnego konsumenta
  • oferta internetowa
 2. Charakterystyka niedozwolonych działań i zaniechań przy składaniu propozycji nabycia produktu
 3. „Czarne” praktyki rynkowe i agresywne praktyki rynkowe – omówienie, które praktyki określone w ustawie dotyczą działalności instytucji finansowych
 4. Podstawowe zasady reklamy produktów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem reklam kredytów konsumenckich po dniu 18 grudnia 2011 r.:
  • omówienie najczęstszych błędów w reklamach i analiza przykładów reklam bankowych
  • omówienie orzecznictwa sądowego, decyzji UOKiK i KNF oraz Rady Reklamy dotyczącego reklam usług finansowych
 5. Katalog „czarnych” praktyk rynkowych dotyczących działalności banków
 6. Zasady Dobrej Praktyki Bankowej jako elementarz etycznego działania banków

II. Zasady działania banków w zakresie umów zawieranych z konsumentami

 1. Zasada swobody zawierania umów w kontekście ochrony praw konsumenta
 2. Strony umowy bankowej
 3. Praktyczne uwagi w zakresie poprawnego konstruowania umów zawieranych z udziałem konsumentów
 4. Prawne znaczenie ogólnych warunków umów i regulaminów – obowiązki stron poprzedzające zawarcie umowy
 5. Zawiłości ogólnych warunków umów i regulaminów a prawo konsumentów do rzetelnej informacji – konsekwencje prawne dla stron umowy
 6. Zmiana wzorca umownego w czasie trwania umowny na przykładzie taryfy prowizji i opłat – informacja dla konsumenta prawem czy obowiązkiem banku?

III. Klauzule abuzywne

 1. Przesłanki uznania klauzuli za niedozwoloną
 2. Czy negocjacje zwalniają z zarzutu abuzywności?
 3. Charakter prawny klauzul i rejestru klauzul niedozwolonych prowadzony przez prezesa UOKiK
 4. Zasady kontroli wzorców umownych przez organy nadzorcze
 5. Omówienie wybranych orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczących klauzul niedozwolonych – jak wykorzystywać uzasadniania orzeczeń
 6. Praktyczne wskazówki, jak unikać klauzul niedozwolonych i jakie zapisy umieszczać zamiast nich w umowach

IV. Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy wykonywaniu czynności bankowych

V. Postępowanie reklamacyjne – obowiązkowe czy fakultatywne?

 1. Zasady i terminy rozpatrywania skarg konsumentów
 2. Zasady i terminy rozpatrywania skarg miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów i organizacji pozarządowych chroniących konsumentów

Uczestnicy

Seminarium adresowane jest do pracowników udzielających kredytów, do doradców/opiekunów klienta oraz pracowników zajmujących się obsługą prawną banku, kontrolą wewnętrzną.

Czas trwania

1 dzień / 8 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Katarzyna Marczyńska – arbiter bankowy przy Związku Banków Polskich

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.