Prawo zamówień publicznych po nowelizacji

Kod szkolenia: 
ZP3

Korzyści

Uczestnicy zapoznają się z zasadami udzielania zamówień publicznych i wynikającymi z nich prawami i obowiązkami, których przestrzeganie umożliwia skuteczne ubieganie się o zamówienie.

Program

 1. Pozycja wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  • warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie
  • wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia
  • wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia – reprezantacja oraz wymagane dokumenty, odpowiedzialność za wykonanie umowy
 2. Opis przedmiotu zamówienia – czy zamawiający przygotował go zgodnie z ustawą
 3. Zasady udzielania zamówień
  • zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców
  • bezstronność i obiektywizm zamawiającego
  • jawność
  • pisemność
  • prowadzenie postępowania w języku polskim
  • traktowanie trybów przetargowych jako podstawowe
 4. Charakterystyka postępowania w każdym z trybów
 5. Wybór najkorzystniejszej oferty (analiza wszystkich aspektów oferty w zamówieniach publicznych) oraz dokumentowanie postępowania przez zamawiającego
 6. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne
 7. Procedury odwoławcze
 8. Specyfika zamówień sektorowych udzielanych przez podmioty takie jak zakłady energetyczne, ciepłownicze, gazownie, kopalnie, zakłady wodno-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa i zakłady autobusowe, poczta

Uczestnicy

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z różnych branż ubiegających się o zamówienia publiczne.

Czas trwania

2 dni / 14 jednostek dydaktycznych

Prowadzący

Marcin Płużański

Odpłatność

Koszt szkolenia przeprowadzonego na zlecenie ustalany jest indywidualnie ze Zleceniodawcą

Terminy

Szkolenie może być wykonane na zlecenie. Terminy ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą.